Kursusse

 

Virtuele toer - Potchefstroom KampusVoornemende Studente

Kursusse

Kursusse en fakulteite op die Potchefstroom kampus

Aansoeke vir toelating open in Maart van die voorafgaande studiejaar.

Alle keuringskursusse en koshuistoelating se sluitingsdatum is 30 Junie van die voorafgaande jaar.

Leer meer oor verskillende beroepsmoontlikhede en die graad wat jy nodig het om die beroep te volg:
 

 


EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes APS Taal/ Language
BCom Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (GRSA) Graduandi wat hierdie program voltooi (tot honneurs-vlak) sal toegelaat word om die kwalifiserende eksamens as geoktrooieerde rekenmeester (GR(SA)) af te lê. Die titel GR (SA) is tans die enigste wat 'n persoon toelaat om as onafhanklike ouditeur te praktiseer indien die persoon geregistreer is by IRBA. Daar is verder baie geleenthede vir spesialisasie as internasionale rekeningkundige standpuntspesialis, belastingkonsultant, bestuurskonsultant, finansiële bestuurder en rekenaarouditeur. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 5
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
30 Afrikaans Interpreted in English
BCom Forensiese Rekenmeesterskap Om as forensiese rekenmeesters deel te wees van:
 • Groot ondernemings se eie interne forensiese afdelings;
 • Staatsliggame se afdelings vir die ondersoek van handelsmisdaad;
 • Forensiese afdelings van ouditfirmas; of
 • Privaatpraktyk.
3 jaar
 • Wiskunde vlak 5
 • Taalvereistes vlak 5
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
36 Afrikaans Interpreted in English
BCom Bestuursrekenmeesterskap
(CIMA)
Graduandi wat hierdie program voltooi, sal opgelei wees vir 'n verskeidenheid loopbane in die finansiële, kommersiële en nywerheidsektore. Vrystelling van 'n aantal vraestelle by die Geoktrooieerde Instituut vir Bestuursrekenmeesters word verkry met die oog op 'n internasionale en professionele kwalifikasie as geoktrooieerde bestuursrekenmeester. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 5
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
30

Afrikaans

Interpreted in English

BCom Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA) Die gekwalifiseerde SAIPA-rekenmeester kan as 'n professionele rekenmeester praktiseer, wat die lewering van volledige boekhou-, sekretariële, belasting- en rekeningkundige dienste insluit. SAIPA kan ook in die handel en nywerheid as rekenmeesters, interne ouditeure, bestuursrekenmeesters of finansiële bestuurders gaan werk. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
28 Afrikaans
BCom Rekeningkunde en Informatika 'n Loopbaan kan gevolg word waar die rekenaar sy toepassing vind in die finansiële-, kommersiële-, nywerheids- en openbare sektore, tesame met beroepe soos die van besigheidsanalis, ekonoom, makelaar of adviseur. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
28 Afrikaans
BCom Mensehulpbronbestuur Registrasie as personeelpraktisyn by die Suid-Afrikaanse Raad vir Personeelpraktyk, Opleidingsbeampte, Personeel-/mensehulpbronbeampte,-bestuurder of -konsultant. Arbeidsverhoudinge-beampte, Griewe-ondersoek-beamptes, Arbeidsverhoudingskonsultant, Arbeidsverslaggewer en navorser in gedragswetenskappe. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
 • Keuring
24 Afrikaans Interpreted in English
BCom Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur Registrasie as personeelpraktisyn by die Suid-Afrikaanse Raad vir Personeelpraktyk, Opleidingsbeampte, Personeel-/mensehulpbronbeampte,- bestuurder of -konsultant. Arbeidsverhoudingebeampte, Griewe-ondersoek-beamptes, Arbeidsverhoudingskonsultant, Arbeids-verslaggewer en navorser in gedragswetenskappe. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
 • Keuring
24 Afrikaans interpreted in English
BCom Ekonomie en Internasionale Handel Graduandi wat hierdie program voltooi het, sal opgelei wees vir 'n verskeidenheid van loopbane in die openbare en private sektor, o.a. as ekonoom, ekonomiese adviseur, die in- en uitvoerwêreld en die bemarkings- en risikobestuur-omgewings. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
24 Afrikaans Interpreted in English
BCom Ekonomie en Risikobestuur Indien die program suksesvol voltooi word, kan beroepe soos bankbestuur, finansiële risikobestuur, korporatiewe tesourie, stadstesourie, fondsbestuur, batebestuur, geld- en kapitaalmark gevolg word. Loopbane as ekonomiese adviseur en finansiële konsultant kan ook gevolg word. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
24 Afrikaans interpreted in English
BCom Ekonomie, Risiko- en Beleggingsbestuur Beroepe in die aandelemark, bankbestuur, finansiële risikobestuur, korporatiewe tesourier, fondsbestuur, batebestuur, geldmark, kapitaalmark, ekonoom en ekonomiese adviseur. Loopbane as finansiële- en beleggings- en risiko-konsultant kan ook gevolg word. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 5
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
28

Afrikaans
intepreted in English

BCom Landbou- ekonomie en Risikobestuur Agri-bankier, agri-besigheidbestuurder, adviseur, konsultant, verskansing (SAFEX - JSE), bermarking, verskeringsfondse en batebestuur 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
28 Afrikaans
BCom Ekonomie en Informatika 'n Loopbaan kan gevolg word waar die rekenaar sy toepassing vind in die finansiële, kommersiële, nywerheids- en openbare sektore, tesame met beroepe soos die van besigheidsanalis, ekonoom, makelaar of adviseur. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
28 Afrikaans
BCom Regte met Ondernemingsbestuur of Ekonomie of Rekeningkunde Indien hierdie program suksesvol voltooi word, kan 'n loopbaan gevolg word waar die kandidaat as regsadviseur in 'n besigheid optree, of waar die kandidaat as regsgeleerde praktiseer nadat LLB verwerf is en dus staatsaanklaer, landdros, kommissaris. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereistes vlak 4
 • Keuringtoets
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes.
30 Afrikaans (Law Modules
interpreted in English)
BCom Toerismebestuur Verskeidenheid loopbane in toerismebedryf soos gastehuisbestuurders, wildplaasbestuurders, oordbestuurders, toerismebemarkers en entrepreneurs soos toeroperateurs. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24 Afrikaans
BCom Entrepreneurskap en Ondernemingsbestuur As entrepreneur sal jy jou eie besigheid kan oprig en bestuur. As bestuurder binne 'n bestaande onderneming sal jy vernuwend kan dink en optree. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24 Afrikaans
BCom Toerismebestuur en Rekreasiekunde Verskeidenheid van loopbane in die toerisme- en rekreasiebedryf soos gastehuisbestuur, wildsplaasbestuur, inligtingbestuurders en konferensieorganiseerders asook rekreasiebestuurders. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24 Afrikaans
BCom Bemarkingsbestuur Verkoopskonsultant, bemarkingsnavorser, markanalis, bemarkingsbestuurder, akademikus, bemarkingskonsultant en kliëntediensbestuurder. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24 Afrikaans
BCom Bemarkings- en Toerismebestuur Verskeidenheid loopbane in die toerismebedryf soos 'n gastehuisbestuurder, wildsplaasbestuurder, oordbestuurder, toerismebemarker enentrepreneurs soos toeroperateurs. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24

Afrikaans
Interpreted in English

BCom Kommunikasiebestuur Hierdie student is opgelei vir 'n verskeidenheid loopbane in die toerismebedryf soos bv. wildplaasbestuurders, oordbestuurders, toerismebemarkers en toeroperateurs. Asook binne die kommunikasieveld soos joernalistiek, korporatiewe media en video. Die ondernemingsbestuuropsie sal die student oplei om 'n ondernemingsbestuurder, bemarker asook 'n entrepreneur te word. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3
 • Taalvereiste
24 Afrikaans
Studente wat nie Rekeningkunde as skoolvak gehad het nie, word sterk aangeraai om die spesiale Rekeningkunde-kursus ACCS111,121 (Spesiale Finansiële Rekeningkunde) in die eerste jaar te neem, voordat daar met ACCF111(Finansiële Rekeningkunde) begin word. Indien 'n student aan die einde van die eerste semester 65% in ACCF111 behaal, kan die student tot ACCC121(Geoktrooieerde Rekenmeesters Rekeningkunde) in die tweede semester toegelaat word. As die student 65% behaal in ACCF121, kan hy die tweede eksamengeleentheid van ACCC121 gaan skryf en indien 55% behaal word, kan toelating tot die tweedejaars GR-Rekeningkunde verkry word.

[ Terug na bo ]

 


GESONDHEIDSWETENSKAPPE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes APS Taal/ Language
Diploma
in 
Sport-
kunde (DS)
Sportkunde Sportkundige wat in strategiese sportsoorte spesialiseer, sportontledings van spelpatrone en strategieë, fiksheidsontledings, foutontledings, evaluasie van sportaanleg. 3 jaar
 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Mediese geskiktheid
 • Taalvereiste
 • Beste gemiddelde persentasie
16 Afrikaans Interpreted in English
BA Gesondheidswetenskappe Kurrikulums:
 • Menslike Bewegingskunde en Psigologie
 • Rekreasiekunde en Psigologie
 • Rekreasiekunde en Toerismebestuur
Menslike bewegingskundige, sportkundige, oefenkundige. Rekreasie- en sportbestuurder, avontuurgids, bestuurder van gemeenskapsentrums, rekreasie- en toerismebestuurder. 3 jaar
 • Keuring
 • Mediese geskiktheid
 • Beste gemiddelde persentasie
 • Taalvereiste
22 Afrikaans Interpreted in English
BA
(Sport-, 
Gesondheid- en
Vryetyd-wetenskap)
Sport-, Gesondheid-en Vryetydwetenskap:
 • Menslike Bewegingskunde en Rekreasiekunde 
Rekreasie- en sportbeampte, rekreasie- en sportbestuurder, avontuurgids, bestuurder van gemeenskapsentrums. 3 jaar

 

 • Taalvereiste
 • Mediese geskiktheid
 • Beste gemiddelde persentasie
22 Afrikaans Interpreted in English
BA Die volgende programme word aangebied:
 • Psigologie met Afrikaans en Nederlands
 • Psigologie en Arbeidsverhoudinge
 • Psigologie en Engels
 • Psigologie en Geografie en Omgewingstudie
 • Psigologie en Setswana
 • Psigologie en Sosiologie
 • Toerismebestuur
Sommige programme gee toelating tot onderwysrigtings. 3 jaar

 

 • Taalvereiste
 • Opvoedkundige tolking vir Psigologie modules van Afrikaans na Engels 
22

Afrikaans

Psychology and Physiology modules interpreted in English

BSc Biologiese Wetenskappe Kurrikulums:
 • Biologiese Wetenskappe
 • Fisiologie en Biochemie
 • Psigologie en Rekenaar- en Inligtingstelsels
 • Psigologie en Wiskunde
Mediese navorser/wetenskaplike, institute en navorsingseenhede van die Mediese Navorsingsraad, mediese skole wat navorsing doen, beroepshigiënis, Nasionale Sentrum vir Beroepsgesondheid, mannekragstudie en ergonomie, lugvaartgeneeskunde, alle laboratoriums van die Departement van Gesondheid, mynbedryf, onderwys, dosent en navorser, WNNR se laboratorium vir mynboutegnologie, navorsingslaboratoriums van farmaseutiese maatskappye, patoloë, kardiovaskulêre fisioloë. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 5 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Taalvereiste
24 Afrikaans [Psychology and Physiology modules interpreted in English]
BSc Gesondheidswetenskappe Kurrikulums: Fisiologie en Psigologie Mediese navorser/wetenskaplike, institute en navorsingseenhede van die Mediese Navorsingsraad, mediese skole wat navorsing doen, beroepshigiënis, Nasionale Sentrum vir Beroepsgesondheid, mannekragstudie en ergonomie, lugvaartgeneeskunde, alle laboratoriums van die Departement van Gesondheid, mynbedryf, onderwys, dosent en navorser, WNNR se laboratorium vir mynboutegnologie, navorsingslaboratoriums van farmaseutiese maatskappye, patoloë, kardiovaskulêre fisioloë. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Taalvereiste
24 Afrikaans Interpreted in English
BSc Menslike Bewegingskunde en Fisiologie Mediese navorser/wetenskaplike, institute en navorsingseenhede van die Mediese Navorsingsraad, mediese skole wata navorsing doen, beroepshigiënis, Nasionale Sentrum vir Beroepsgesondheid, mannekragstudie en ergonomie, lugvaartgeneeskunde, alle laboratoriums van die Departement van Gesondheid, mynbedryf, onderwys, dosent en navorser, WNNR se laboratorium vir mynboutegnologie, navorsingslaboratoriums van farmaseutiese maatskappye, patoloë, kardiovaskulêre fisioloë. Menslike bewegingskundige, sportkundige, oefenkundige. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3 en Fisiese Wetenskap op vlak 4 (50-59%)
 • Taalvereiste
 • Mediese geskiktheid
 • Beste gemiddelde persentasie
24 Afrikaans Interpreted in English
BSc Menslike Bewegingskunde en Voeding Menslike bewegingskundige, sportkundige, oefenkundige. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 3 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Taalvereiste
 • Mediese geskiktheid
 • Beste gemiddelde persentasie
24 Afrikaans Interpreted in English
BSc in Verbruikers-wetenskappe Kurrikulums:
 • Verbruikerswetenskappe met Ondernemingsbestuur
 • Verbruikerswetenskappe met Toerismebestuur
Kleinhandel en bestuur in die mode-, voedsel- en interieurbedryf, gasvryheidsbedryf en toerisme, promosie en skakelwerk, entrepreneurskap, onderwys, opleiding, kapasiteitsbou, leerderskappe in kleinhandel. 3 jaar
 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 
 • Wiskundige geletterdheid bo 70% sal oorweeg word.
 • Keuring
 • Taalvereiste
22 Afrikaans Interpreted in English
Baccalaureus
in
Maatskaplike Werk
 

Maatskaplike Werk

Maatskaplike Werker in die staatsdiens, privaatsektor, privaatpraktyk en akademie. Nagraadse spesialisering: Maatskaplike Werk, Kinderbeskerming, Maatskaplike Werk in Forensiese Praktyk. 4 jaar
 • Keuring
 • Taalvereiste
28 Afrikaans Interpreted in English
BCur Kurrikulum:
 • Algemene, Psigiatriese,
  Verloskundige en Gemeenskapsverpleegkunde
Klinies, gemeenskapsdienste, hospitaaldienste (staat- of privaatklinieke) en traumadienste, mediese verteenwoordiger, gevallebestuurders by mediese fondse, konsultant, privaatpraktisyn en beroepsgesondheidspraktisyn. 4 jaar
 • Fisiese Wetenskap of Lewenswetenskap of Wiskunde op vlak 4
 • Taalvereiste
 • Keuring
 • Ondervinding in die praktyk ("skaduverpleging")
 • Raadpleeg fakulteit vir meer inligting
25 Afrikaans Interpreted in English
BPharm  

Farmasie

Kleinhandelapteek, privaat- en staatshospitale Farmaseutiese vervaardigingsnywerheid: medisynevervaardiging, kwaliteitsbeheer, bemarking, medisyneregistrasie. Navorsing en opleiding, mediese fondse. 4 jaar
 • Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Keuring
 • Taalvereiste
28 Afrikaans Interpreted in English
BSc
(Dieet-
kunde)
 

Dieetkunde

Dieetkundige, voedseldiensbestuur, privaathospitale, gimnasiums, farmaseutiese verteenwoordiger, mediadienste, kitskosfirmas, entrepreneur, openbare gesondheidsdepartemente, weermag of korrektiewe dienste as terapeutiese dieetkundige, joernalistiek, onderwys, promosiewerk, navorsing. 4 jaar
 • Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Keuring
26 Afrikaans Interpreted in English
BSc
(Voeding-kunde)
 

Voedingkunde 

Voedingkundige, voedseldiensbestuur, openbare gesondheidsdepartemente, weermag of korrektiewe dienste as voedingkundige, joernalistiek, onderwys, promosiewerk, navorsing, gemeenskapsprojekte, projekbeplanning. 4 jaar
 • Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Keuring
26 Afrikaans Interpreted in English

BA Gesondheids-
wetenskappe

Beroepshigiëne   4 jaar
 • Wiskunde en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aanbeling: Lewenskappe of Fisiologie vlak 4
 • Keuring
27 Afrikaans interpreted in English
Opmerkings:
 • Verskeie nagraadse spesialiseringsrigtings word aangebied. Raadpleeg die Nagraadse Jaarboek.
 • Alle keuringsrigtings se sluitingsdatum is 30 Junie.

[ Terug na bo ]

 

INGENIEURSWESE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes & Taal APS Taal/ Language
BIng Chemiese en Mineraalingenieurswese Kombinasies:
 • Chemiese Ingenieurswese
 • Chemiese Ingenieurswese met spesialisering in Mineraalprosessering
Ontwikkeling, navorsing, konstruksie, bedryf en bestuur van industriële prosesse waarby grondstowwe d.m.v. chemiese of fisiese prosesse verander word tot produkte met hoë ekonomiese waarde bv. plastiek, kunsvesels, olieraffinering, plofstowwe, farmaseutiese middels en kerninstallasies. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 6 en Fisiese Weten­skap vlak 5
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Keuringstoets
31 Afrikaans Interpreted in English
BIng Elektriese, Elektroniese en Rekenaar­ingenieurswese: Kombinasies:
 • Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 • Rekenaar- en Elektroniese Ingenieurswese
Betrokke by die opwekking, beheer, verspreiding, kondisionering en aanwending van elektriese energie bv. beheer- en kommunikasiestelsels, mikroverwerkers, syferelektroniese stelsels, prosesbeheer, kragverspreiding, ontwikkeling van sagteware en elektroniese stelsels. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 6 en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Keuringstoets
31 Afrikaans Interpreted in English
BIng Meganiese Ingenieurswese Ontwikkeling, ontwerp, bedryf en instandhouding van energieomsettingstelsels, vervoerstelsels, vervaardigingstelsels en nywerheidinstallasies bv. lugvaart, kern- en konvensionele kragvoorsiening, mynbou, wapenbedryf, vervoer, skeepsbou, metaal- en vervaardigingsbedrywe, raadgewer vir hoëtegnologieprojekte. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 6 en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Keuringstoets
31 Afrikaans Interpreted in English
BIng Bedryfsingenieurswese   4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 6 en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Keuringstoets
31 Afrikaans Interpreted in English
BIng Elektromegamiese Ingenieurswese   4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 6 en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Keuringstoets
31 Afrikaans Interpreted in English
Kennisgewing Studie-inligting in hierdie gids is onderhewig aan verandering en is slegs 'n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuist­hede wat hierin mag voorkom nie.  Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van 'n program vir die spesifieke studierigting geraad­pleeg word.   Die toepaslike Jaarboek kan op aanvraag by die Toelatingskantoor verkry word: E-pos:magda.fourie@nwu.ac.za of skakel 018 299 2636

[ Terug na bo ]

 

LETTERE EN WYSBEGEERTE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes & Taal APS Taal/ Language
BA Ontwikkeling en Bestuur  
 • Openbare Bestuur met Menslikehulpbronbestuur en Arbeidsverhoudinge
 • Openbare Bestuur en Regeerkunde
 • Openbare Bestuur en Politiek met Regsvakke
 • Openbare Bestuur en Regering met Ekonomie
 • Openbare Bestuur en Regering met Sosiologie
 • Openbare Bestuur en Omgewing
Lei studente op as intree- en middelvlakbestuuders in die privaat- en openbare sektor. Lei studente op om wetgewing wat die regeerfunksie onderskryf en wat raamwerke aan openbare bestuurders binne die SA regeringstrukture bied, te verstaan. 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 vir toelating tot Ekonomie
20 Afrikaans Interpreted in English
BA Geesteswetenskappe Kombinasies: ( 'n Verskeidenheid van die volgende vakke kan as hoofvakke in die onderskeie kurrikulums geneem word:
 • Afrikaans en Nederlands
 • Bedryfsielkunde
 • Ekonomie
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geografie en Omgewingstudie
 • Geskiedenis
 • Kunsgeskiedenis
 • Politieke Studie
 • Psigologie
 • Latyn
 • Rekenaarwetenskap
 • Sosiale
 • Antropologie
 • Sosiologie
 • Vertaal- en Tolkstudie
 • Wiskunde
 • Etiek
Die program bied 'n verskeidenheid beroepsmoontlikhede afhangende van hoofvakke en die kombinasies van hoofvakke wat geneem word 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Sien jaarboek vir vak spesifieke vereistes
20 Afrikaans Interpreted in English
BA Sosiale Wetenskappe Sosiale Wetenskappe Kombinasies: 'n Verskeidenheid van die volgende vakke kan as hoofvakke in die onderskeie kurrikulums geneem word:
 • Geskiedenis
 • Politieke Studie
 • Sosiale Antropologie
 • Sosiologie
 • Psigologie
 • Ekonomie
 • Geografie en
 • Omgewingstudies
Afhangend van watter kurrikulum geneem word, is die beroepe wat vloei uit hierdie kwalifikasie mark- of sosiale navorsers, onderwysers, joernaliste, nuuskommentators, analiste, ontwikkelaars en beplanners, toeristeleiers, kultuurhistorici, impakstudienavorsers, bestuurders en ekonome. 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes
20 Afrikaans
(Some modules interpreted in English)
BA Taal- en Literatuurstudie Verskeidenheid kombinasies van die volgende vakke kan as hoofvakke geneem word:
 • Afrikaans en Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Setswana
 • Skryfkuns Vertaal- en Tolkstudie
Algemene taalpraktisyn, taalversorger, vertaler, onderwyser, ens. 3 jaar
 • Taalvereiste
20 Afrikaans (Uitsonderings: Engels, Frans, Duits, Setswana)
BA Gedragswetenskappe Hierdie rigting kan lei tot beroepe as bedryfsielkundiges of arbeidsverhoudingepraktisyns. 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 4
20 Afrikaans Interpreted in English
BA Erfenis- en Kultuurtoerismebestuur Kombinasie: Geskiedenis en Toerismebestuur wat gemik is op Kultuur- en Erfenis-toerismebestuur Wye verskeidenheid loopbaanopsies bestaan in die toerismesektor en erfenisterreine en museums. 3 jaar
 • Taalvereiste
20 Afrikaans
BA Kommunikasie Kommunikasiekundige, skakelbeampte, joernalis, bemarker, korporatiewe en dokumentêre videoproduksie, reklamebestuurder, advertensievervaardiger. 3 jaar
 • Taalvereiste
24 Afrikaans Interpreted in English
BA Musiek Musikant veral gefokus op gemeenskapsprojekte. 3 jaar
 • Diploma in Musiek of 'n gelykwaardige kwalifikasie waarvan die finale jaar met 'n gemiddeld van minstens 60% geslaag of praktiese oudisie (raadpleeg jaarboek).
 • Taalvereiste
 • Keuring
21 Engels
BMus Musiek Musikant opgelei in alle genres en tipes musiek in Suid-Afrika. Musikant opgelei vir 'n uitvoerende, skeppende, onderwys- of akademiese beroep, goed toegeruste musiekpraktisynentrepreneur. 4 jaar
 • UNISA Graad 7 prakties en Graad 5 teorie OF vlak 5 vir musiek as Graad 12-vak
 • Taalvereiste
 • Praktiese oudisie en teoretiese toelatingstoets (raadpleeg jaarboek)
21 Afrikaans Interpreted in English
BA Grafiese Ontwerp Grafiese Ontwerp Kombinasies: Grafiese Ontwerp met Kunsgeskiedenis en Illustrasie Grafiese Ontwerp met Kommunikasie Professionele grafiese ontwerper, ilIustreerder, kinderboekillustreerder, spotprenttekenaar, ontwerpregisseur, reklamekunstenaar, webbladontwerp, multi-media-ontwerper, uitlegkunstenaar, vryskutillustreerder. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Keuring, fotoportefeulje, vaardigheidstoets, akademiese rekord en onderhoud
 • Sien jaarboek vir vak spesifieke vereistes
22 Afrikaans

BA

Taaltegnologie

Taaltegnologie 
 • Taaltegnologie met Rekenaarwetenskap Taalhoofvak
Ontwikkeling van robotte wat kan praat, speltoetsers en grammatikakontroleerders, telefoniese e-possisteem, inligtingstelsel, intelligente vraag- en antwoord sisteme, www-gebaseerde toepassings, dikteerstelsels. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Wiskunde in Graad 12 minstens 50% of wiskunde met 60% geslaag in 'n Senaat as gelykwaardig eksamen en minstens een van die volgende vakke 50% : Inligtingstegnologie Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe
24 Afrikaans
Diploma in Musiek Musiek Musikant met basiese kennis vir musiekopvoeding. 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Musikale aanlegtoets en onderhoud
15 English

[ Terug na bo ]

 

NATUURWETENSKAPPE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes & Taal APS Taal/ Language
BSc Fisiese en Chemiese Wetenskappe

 

 • Chemie en Fisika
 • Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
 • Fisika en Wiskunde
 • Fisika en Toegepaste Wiskunde
 • Chemie en Biochemie
 • Fisiologie en Chemie

Opwindende loopbane as navorser, amptenaar of bestuurder by _'n groot verskeidenheid instansies soos WNNR, NECSA, MINTEK, ESKOM, SASOL, MITTAL STEEL, SABS, DENEL, AECI, MNR en talle ander nywerhede en organisasies bv. Plastiek- en papierbedryf, gehaltebeheer, bemarking/verkope, forensiese, chemie tekstielbedryf, mynbedryf, voedselbedryfomgewingsbestuur, watersuiwering, navorsing, medisinale chemie, landbou chemie, petrochemie, energie.

3 jaar
 • Wiskunde op vlak 5
 • Fisiese Wetenskap 
  vlak 4
 • Taalvereiste
24

Afrikaans

 

BSc Omgewings en Biologiese Wetenskappe

 

 • Dierkunde en Mikrobiologie
 • Dierkunde en Plantkunde
 • Mikrobiologie en Plantkunde
 • Geo-en Ruimtelike Wetenskappe
 • Geologie en Geografie
 • Geologie en Plantkunde
 • Geologie en Mikrobiologie
 • Dierkunde en Geologie
 • Geografie en Rekenaarwetenskap
 • Dierekunde en Plantkunde
   
 • Dierkunde en Biochemie
 • Dierkunde en Chemie
 • Mikrobiologie en Biochemie
 • Mikrobiologie en Biochemie
 • Mikrobiologie en Chemie
 • Plantkunde en Biochemie
 • Plantkunde en Chemie
 • Geologie en Chemie
 • Fisiologie en Dierkunde
 • Fisiologie en Mikrobiologie

Opgeleide natuurwetenskaplike, omgewings­wetenskaplike, omgewings­bestuurder, navorser of bestuurder by instansies soos AECI, SAPPI, SASOL, MONDI, MNR, WNNR en ESKOM.

Mynbedryf, kunsmisbedryf, mediese laboratoriums, Onderstepoort en waternavorsingsinstansies. Universiteite: Dosente en navorsers.

Navorsing: Raad vir Geowetenskap, Mintek, Miningtek van die WNNR.

Privaatsektor: Konsultasiemaatskappye wat verband hou met siviele ingenieurswese, industrië en geologiese verwante sake soos besoedeling en rehabilitasie van versteurde gebiede, mineraalontginningsbedryf, eksplorasiemaatskappye, bankwese (projekfinansiering), omgewingsbewarings-konsultasiemaatskappye.

Entrepreneurs: met hul eie myne en konsultasiebesighede.

Regeringsdepartemente: Departement van Mineraal en Energie, Waterwese.

 

3 jaar
 • Wiskunde op vlak 4
 • Fisiese Wetenskap 
  vlak 4
 • Taalvereiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 • Wiskunde vlak
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Taalvereiste
24

Afrikaans

 

BSc

Toerisme

 • Plantkunde en Dierkunde
 • Geografie en Plantkunde
 • Geografie en Dierkunde
Wildplaasbestuur, oordbestuurders, gastehuisbestuurders, toerismebemarkers, toeroperateurs, entrepreneurs, privaat­sektor, openbare sektor, ekotoerisme, voedseldiensbestuur. 3 jaar
 • Wiskunde op vlak 4
 • Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Taalvereiste
24

Afrikaans

 

BArt et Scien Stads- en Streeksbeplanning met Ekonomie, Geografie en Omgewingsbestuur Ná voltooiing van die studie kan 'n student vir beplanningsposte in die staatsdiens, provinsiale owerheid, distriksowerheid, plaaslike owerheid, privaatsektor, universiteite en technikons aansoek doen. Hierdie poste is slegs beskikbaar vir professionele stads- en streekbeplanners. 4 jaar
 • Wiskunde op vlak 5
 • Keuringseksamen
 • Taalvereiste
28

Afrikaans
Interpreted in English

 

BSc
 • Kwantitatiewe Risikobestuur
 • Finansiële Wiskunde
 • Data-ontginning

Mark- of kredietrisiko-analis/bestuurder, handelsbankier, korporatiewe bankier, tesourie-analis, risiko-analis/bestuurder, besluitondersteuningsanalis, beleggingsanalis, finansiële ingenieur.

Finansiële produkontwikkelaar, gestruktureerde finansieringspesialis, finansiële ingenieur, finansiële wiskundige.

Kwantitatiewe strateeg, kredietrisiko-analis/bestuurder, data-geoloog, besluitondersteuningsanalis, finansiële statistikus.

3 jaar
 • Wiskunde vlak 6 
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes
32

Afrikaans

 

BSc

Aktuariële Wetenskap

Aktuaris hoofsaaklik in groot maatskappye in die finansiëledienssektor (byvoorbeeld Sanlam, Liberty, Old Mutual, Momentum, Absa, SAS, KPMG, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers). 3 jaar
 • Wiskunde vlak 6
 • Taalvereiste 
 • Raadpleeg jaarboek vir vak spesifieke vereistes
32

Afrikaans Interpreted in English

 

BSc

Rekenaar- en Wiskundige Wetenskappe

 • Fisika en Rekenaarwetenskap
 • Rekenaarwetenskap en Statistiek
 • Rekenaarwetenskap en Wiskunde
 • Statistiek en Wiskunde
 • Wiskunde
 • Rekenaarwetenskap en Ekonomie
 • Wiskunde en Ekonomie
Opwindende loopbane, veral na suksesvolle nagraadse studie, wink in 'n groot verskeidenheid instansies soos die WNNR, NECSA, MINTEK, ESKOM, SASOL, Mittal Steel SA, SABS, DENEL, AECI, MNT en talle nywerhede en ander organisasies. Daar is 'n groot aanvraag vir goed gekwalifiseerde onderwysers in Natuur- en Skeikunde, Rekenaarwetenskap en Wiskunde. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Taalvereiste

 

 

 

 

 

 


 • Wiskunde vlak 5
24

Afrikaans

 

BSc Inligtingstegnologie en Rekenaarwetenskap (IT) Met die IT-kurrikulum, kan studente programmeerders, stelselontleders- en ontwerpers, databasisontwerpers, databasisadministrateurs en IT-probleemoplossers as deel van hulle beroepsmoontlikhede insluit. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
24

Afrikaans

 

[ Terug na bo ]

 

OPVOEDINGSWETENSKAPPE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes & Taal APS Taal/ Language
BEd Grondslagfase Onderwyser (Grade R-3), kleuterskool, onderwyskundige, opvoedkundige. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Keuring
 • Sekere modules word opvoedkundig in Setswana getolk
21 Afrikaans Interpreted in English
BEd Intermediêre en Senior fase  Onderwyser (Grade 4-9), laerskool en laer klasse van die hoërskool, opvoedkundige, onderwyskundige. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Keuring
 • Wiskunde vlak 4
 • Raadpleegjaarboek vir vlak spesifieke vereistes
21 Afrikaans Interpreted in English (certain specialisations)
BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidings­ fase Spesialisering in:
 • Afrikaans
 • Lewens­wetenskappe
 • Inligtings­tegnologie
 • Engels
 • Ekonomie
 • Geskiedenis
 • Geografie
 • Kuns
 • Bewegings­kunde,
 • Fisiese Wetenskap
 • Besigheidstudie
 • Rekeningkunde
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Ingenieurs­grafika en -ontwerp,
 • Setswana
 • Rekenaartoepassingstegnologie
Onderwyser (Grade 7-12), hoërskool, opvoedkundige, onderwyskundige. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Keuring
 • Raadpleegjaarboek vir vlak spesifieke vereistes
21 Afrikaans
BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase Tegnologie Spesialisering in:
 • Meganiese Tegnologie
 • Elektriese Tegnologie
 • Siviele Tegnologie
Hoërskool tegnologie-onderwyser, (Graad 7-12), opvoedkundige, onderwyskundige. 4 jaar
 • Taalvereiste
 • Keuring
 • Wiskunde vlak 3
21 Afrikaans Interpreted in English (in certain specialisations)
Opmerkings: NGOS: 'n Persoon wat reeds oor 'n goedgekeurde driejarige universiteitsgraad beskik en genoeg skoolvakkrediete in die graad ingesluit het, kan die NGOS neem. Dit is 'n eenjarige onderwyssertifikaat wat op _'n graad volg.

[ Terug na bo ]

 


REGTE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes APS Taal/ Language
LLB Regte Prokureur, advokaat, staatsaanklaer, landdros, kommersiële sektor, regsadviseur. 4 jaar
 • Keuring vind plaas
 • Taalvereiste
 • Wiskunde vlak 3 word aanbeveel
26 Afrikaans Interpreted in English
BA Regte  Kommersiële sektor, regsadviseur. 3 jaar
 • Keuring vind plaas
 • Taalvereiste
26 Afrikaans (Law modules interpreted in English)
BCom Regte Kombinasies:
 • Ondernemingsbestuur
 • Ekonomie
 • Rekeningkunde
Kommersiële sektor, regsadviseur. 3 jaar
 • Wiskunde vlak 4
 • Taalvereiste
 • Keuringtoets
 • Raadpleeg jaarboek vir vlak spesifieke vereistes
30 Afrikaans (Law modules interpreted in English)

[ Terug na bo ]

 

TEOLOGIE 

Graad Rigting Beroepe Duur Vereistes APS Taal/ Language
BTh Teologie Spesialisering in:
 • Bybeltale
 • Bybelwetenskappe
 • Kerkplanting
 • Kerklike bediening
 • Pastorale Berading
 • Teologiese Grondslae
Gee toegang tot verdere nagraadse studie wat studente voorberei vir beroepe as: Bedienaar van die Woord, navorser, dosent, Bybelvertaler, sendeling, pastorale berader. Bybelse en pastorale berader, onderwyser. 3 jaar
 • Taalvereiste
 • Raadpleeg jaarboek vir vlak spesifieke vereistes
 • Kontak Teologiese Skool vir toelatingsvereistes
 • Oop Program slegs Engels
24 Afrikaans Interpreted in English
BA

Pastorale Berading en Psigologie

  3 jaar
 • Taalvereiste
24 Afrikaans Interpreted in English
BA Antieke Tale   3 jaar
 • Taalvereiste
24 Afrikaans Interpreted in English

[ Terug na bo ]

< Wat kan ek swot? | Keuring >

 

  mobiicon  twitter youtube facebook%20icon