Indeks, Taaldirektoraat, NWU

Taaldirektoraat

 

Die Noordwes-Universiteit het ’n taalbeleid wat buigsaam, funksioneel en meertalig is. Dit maak die NWU 'n voorloper in die hoëronderwyslandskap wat tasbare (en hoorbare) meertaligheid betref. Dit is egter nie iets wat vanself gebeur nie, maar word deur die harde werk van tolke, vertalers en taalliefhebbers moontlik gemaak. Sedert die totstandkoming van die NWU in 2004 het ons sterk gegroei en lewer ons met meer as 60 personeellede (permanent en tydelik) tolk- en taaldienste aan al drie ons kampusse (Mafikeng-, Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus).

Ten einde die NWU werklik funksioneel meertalig te maak, lewer ons ondersteuningsdienste aan die akademiese en ondersteuningspersoneel in die vorm van tolk- en taaldienste. Behoorlike taalbeplanning is onontbeerlik en daarom word die taalbeleid op gereelde grondslag en na 'n deeglike taaloudit hersien. Verder dra ons as taalombudspersoon ook die studente en werknemers se taalregte op die hart. Dit is ook vir ons belangrik dat ons dienste van die hoogste gehalte is en hierin speel opleiding en navorsing 'n kardinale rol. Ons betrokkenheid strek verder as die Universiteit en deur gemeenskapsverbintenis-programme lewer ons ook dienste aan skole in ons streek.

Besigtig die bestaande Institusionele Taalbeleid en Taalplan