community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Projekte | Gemeenskapsverbintenis

Gemeenskapsverbintenisprojekte

Dieregesondheidswetenskappe

Die NWU se Sentrum vir Dieregesondheidswetenskappe verskaf tans veterinêre dienste aan boere wie se vee op gemeenskaplike weigrond binne ʼn 30 km-radius rondom Mafikeng wei. Hierdie boere word opgelei en onderrig in hoe om hul kuddes se gesondheid te bestuur deur hulle, onder andere, aan praktiese situasies bloot te stel.  Kontak Mathew Nyirenda by +27(0)18 389 2722

ArcelorMittal-project

Met die gedeelde strewe om die gemeenskappe van die Vaaldriehoekstreek te bemagtig, het die NWU en die nywerheidsreus ArcelorMittal Suid-Afrika kragte saamgesnoer om ʼn sesmaandelange opleidingsprogram getitel Versnelde Volhoubaarheid aan te bied. Deelnemers aan hierdie program ondergaan interaktiewe en praktiese leer wat hulle in staat stel om hul eie ondernemings te bestuur, volhoubare gemeenskapontwikkelingsprojekte te ontwikkel, vername korporatiewe befondsers te lok en te behou en om impakgedrewe projekte aan te voor. Kontak Ederick Stander by +27 (0)16 910 3031.

AUTHeR

Die gemeenskapsgebaseerde navorsingsaktiwiteite van die Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) wat op die Potchefstroomkampus gehuisves word, is spesifiek gefokus op bio-psigososiale gesondheid binne die konteks van epidemiologie en het ten doel om siektes te voorkom deur gesondheid te bevorder en te handhaaf asook om gesondheidstelsels te fasiliteer wat aan die hoogste standaarde voldoen. Lees meer

Bekkersdal Gemeenskapsprojek

Verskeie navorsingsprojekte by hoëronderwysinstellings is ná 75 jaar se onbeheerde aktiwiteite in die goudbedryf geloods om die impak daarvan te bepaal en aan te teken. Aan die einde van 2012 het die NWU befondsing van die Nasionale Navorsingsstigting ontvang om die status wat betref die ekogesondheid en welstand van myngemeenskappe te ondersoek. Die fokus was op Bekkersdal, 'n dorp in Wes-Gauteng en deel van die Westonaria Munisipaliteit wat in die breër Wesrandse Distriksmunisipaliteit geleë is. Die minerale rykdom in die area is uitgeput en aktiwiteite neem af. Dit laat grootskaalse omgewingsagteruitgang agter, asook stygende werkloosheid en ernstige vrae oor die gesondheid en welstand van plaaslike inwoners wat gereeld kla oor diensleweringsaangeleenthede wat hul welstandstatus vererger. Om van hierdie vrae aan te spreek het prof Elize van Eeden, 'n geskiedkundige van die Skool vir Basiese Wetenskappe op die Vaaldriehoekkampus, en 'n span van 22 akademici wat 11 verskillende dissiplines verteenwoordig, die projek in 2013 begin.

bhive EDC

Die CoachLab@Vaal vergestalt ʼn unieke ervaring waar ondernemerskap en innovasie by die sakeleiers van môre ingeboesem word. Hierdie nege maande lange vaardigheid- en leierskapontwikkelingsprogram berei belowende nagraadse studente voor vir loopbane op die terrein van ITK. Deelnemers neem deel aan aksieleerprojekte wat vernuwende denke stimuleer en leierskapspotensiaal ontwikkel om studente sodoende te help om die gaping tussen die akademiese en sakewêreld te oorbrug. Vir meer besonderhede kontak Mnr Johann Landsberg of skakel +27(0)16 910 3280

  • Program vir Ondernemende Vroue

Die bHive EDC (Enterprise Development Centre) op die Vaaldriehoekkampus het die  Program vir Ondernemende Vroue n 2013 van stapel gestuur ten einde vroue-ondernemers met die vaardighede toe te rus om hul ondernemings uit te bou en tegelyk as ʼn platform te dien vanwaar hierdie ondernemings as langtermyn-boustene vir ekonomiese volhoubaarheid gevestig kan word. In die loop van die program het deelnemers die geleentheid om idees te verken, sakemodelle te ontwikkel en selfvertroue en entrepreneuriese vernuf aan te leer. Vir meer inligting kontak Mnr Johann Landsberg of skakel +27(0)16 910 3280

  • Sake-organisasie vir Jong Entrepreneurs

In die omgangstaal bekend as YEBO, (ʼn akroniem vir Young Entrepreneur Business Organisation) het hierdie organisasie ten doel om entrepreneuriese bewustheid by studente te kweek en om jongmense sodoende te oortuig dat om ʼn eie onderneming te besit, ʼn goeie ding is. Deur ondernemerskap as ʼn voorkeurberoepskeuse te bevorder, glo Noordwes-Universiteit se Vaaldriehoekkampus dat hy proaktief daaraan werk om vorm te verleen aan die land se volgende geslag entrepreneuriese reuse.

Kindergeregtigheid 

Net soos in die geval van sy eweknie op die Mafikengkampus, is die Regskliniek op die Potchefstroomkampus ook betrokke by ʼn aantal projekte waarby opleiding, gratis regshulp, gemeenskapsuitreike, kapasiteitsbouprogramme en adviesdienste betrokke is. Hierbenewens fokus hierdie kliniek se Eenheid vir Kindergeregtigheid spesifiek op kinders se regte en die toepassing van daardie regte. Kontak Lizelle du Pisani by +27 (0)18 297 5341.

Gratis Regshulp

Die Gemeenskapregskliniek op die Mafikengkampus bied gratis regshulp aan daardie lede van die gemeenskap wat dit andersins nie sou kon bekostig nie. Finalejaarstudente verleen hulp in sake waarby kindertoelae en gesinsgeweld betrokke is, onderwyl regsassistente wat aan die Regskliniek toegewys is afgeleë gebiede al om die tweede week besoek om te verseker dat ook landelike gemeenskappe vrylik toegang tot die regstelsel het. Kontak Simon Rasikhalele by +27 (0)18 389 2030

Vroeëkinderonderwys 

In ʼn poging om voorskoolse kinders vir graad 1 voor te berei, gaan die Mafikengkampus se program vir vroeëkinderonderwys uit sy pad om grondslagfase-onderwysers toe te rus met al die vaardighede en kundigheid wat hulle nodig het om na kinders van ses jaar en jonger om te sien. Kontak Myrtle Erasmus by +27 (0)18 389 2591.

FLAGH programme

The multidisciplinary team in the FLAGH programme conducted in-depth research to understand the underlying causes of the problems experienced on farms.  They then integrated the results from this transdisciplinary research into a product called LIFEPLAN®. Read more

Lifeplan

Lifeplan training is a self-empowerment tool for people who would like to be equipped, trained and developed to become skilled, self-sustaining, independent and hardworking individuals. Read more

Holding Hands

The Holding Hands project uses craft skills to assist women to start income-generating community projects in rural communities. These skills enable them to earn an income and help to improve their food security status. Read more

 

 

Ikateleng

Ikateleng beteken “bemagtig jouself”, en juis om hierdie rede bied hierdie program aanvullende onderrig in ʼn verskeidenheid skoolvakke waaronder wiskunde, Engels, wetenskap, rekeningkunde en ekonomie vir leerders vanuit benadeelde gemeenskappe. Hierdie vakonderrig word verder versterk deurdat lewensvaardighede aangeleer en beroepsvoorligting verskaf word. Dié program is in 1998 deur prof Tinie Theron, dekaan van die fakulteit geesteswetenskappe aan die NWU se Vaaldriehoekkampus, geïnisieer en het sedertdien aansienlik uitgebrei met uitstekende resultate waarvan die gemiddelde slaagsyfer van 80%-plus kan getuig.  Lees meer

 

Verbeterde Resultate in Rekeningkunde

Die Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe op die Vaaldriehoekkampus verleen tans hulp aan die Fezile Dabi-onderwysdistrik ten einde swakpresterende skole se jaareindresultate in rekeningkunde te verbeter. Benewens die aanbieding van werksessies vir opvoeders, word ʼn totaal van 250 leerders met rekeningkunde as vak binne die distrik geborg om werksessies op Saterdae by te woon. Gekose graad 11 en 12 leerders sukkel dikwels om die vak te bemeester met gemiddelde wat wissel tussen 35% en 50%. Vir meer inligting kontak gerus vir Prof Heleen Janse van Vuuren of skakel +27(0)16 910 3402

Kaizer Chiefs-innovasiesentrum

Die Kaizer Chiefs-innovasiesentrum bied nie net aan personeellede, studente en ondersteuners vanuit die plaaslike gemeenskap die geleentheid om die entiteit “Kaizer Chiefs” in sy volle glorie te ervaar nie, maar huisves ook ʼn navorsingskern waar nagraadse studente en akademiese personeel navorsing kan onderneem op vakgebiede soos sportbestuur, sportwetenskap en sportsielkunde.  Kontak Ederick Stander by +27 (0)16 910 3031.

Kaizer Chiefs se Jeugakademie

In ʼn poging om jong talentvolle sokkerspelers te ondersteun, het die Sentrum vir Voortgesette Professionele Ontwikkeling op die Vaaldriehoekkampus ʼn vennootskap aangegaan met Kaizer Chiefs se Jeugakademie in Johannesburg. Hierdie akademie dien as die aansluitingspunt tussen die sokkerklub en kundiges wat verskeie dissiplines op universiteitsvlak verteenwoordig en het ten doel om jong sokkerspelers finansieel, voedingsgewys, psigologies en fisies voor te berei vir die eise wat hoëprestasiesport aan hulle gaan stel. Kontak Ederick Stander by +27 (0)16 910 3031.

 

Madibogo-nanofiltrasieprojek

Hierdie projek verskaf skoon drinkwater aan nagenoeg 23 000 bewoners en hul vee wat almal grotendeels afhanklik is van besoedelde grondwater. Nanomembraantegnologie word ingespan om die nitraat, chloried, magnesium en ander besoedelende stowwe te verwyder wat in die water aangetref word.  Kontak Lebo Seru by+27 (0)18 389 2545

Mosaic

In vennootskap met Mosaic Suid-Afrika, is Noordwes-Universiteit besig om mense te help om die brokstukke van hul lewens op te tel en weer as ʼn pragtige mosaïek te herbou: Behuising, onderwys en werksgeleenthede is die ‘teëltjies’ waarvan hulle gebruik maak, en drome en hoop die ‘sement’. Die projek is besig om ʼn wesentlike verskil te maak in die lewens van weeskinders en hul versorgers. Kontak Meyer Conradie by +27 (0) 84 840 4074.

Musikhane

Die Musikhane Gemeenskapsprojek is 'n musiekopvoedingsprogram vir kinders uit voorheenbenadeelde gemeenskappe, spesifiek leerders van Potchefstroom Primary School. Dit is in 1993 by die NWU Skool vir Musiek gestig en die doel is om deur musiek 'n positiewe bydrae te maak tot hierdie kinders se lewenskwaliteit en om 'n grondslag te lê vir moontlike verdere gespesialiseerde musiekonderrig. Leerders word Woensdagmiddae na die Konservatorium gebring vir gratis praktiese en teoretiese musiekonderrig deur musiekstudente en dosente. 

Studentejool-gemeenskapsdiens (SJGD)

Met meer as vyfduisend lede tel die Potchefstroom-gebaseerde SJGD onder die grootste van sy soort in die wêreld. Dié organisasie samel jaarliks meer as R1 miljoen in wat dan versprei word aan organisasies, skole, ouetehuise en individue met spesiale behoeftes. Bo en behalwe dat sowat 85-90 studentgedrewe projekte deur hierdie organisasie in vennootskap met verskeie belanghebbendes in die gemeenskap onderneem word, is hierdie organisasie ook bereid om vrywillige diens en hulp aan te bied waar daar ook al ʼn behoefte mag ontstaan. Kontak Janine Möller by +27 (0) 73 291 0557 om nadere besonderhede.

WIN-projek

This is an umbrella project combining 13 sub-projects from different health science disciplines, with a strong emphasis on building inter-sectorial partnerships to holistically improve rural health and well-being. Participating in this project also prepares our students for their professions as they have access to work-integrated learning and community beneficial workshops, training opportunities and interventions. Read more