Navorsing binne Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | WorkWell

WORKWELL NAVORSINGSEENHEID

Navorsing binne die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Universiteit het in 1996 besluit om ’n meer gefokusde strategie ten opsigte van navorsing te volg. Aangesien ons nie ’n groot universiteit is nie, is daar besluit om navorsing te fokus binne spesifieke “fokusareas” waar kapasiteit reeds bestaan. Die fokusarea “Besluitneming en Bestuur vir Ekonomiese Ontwikkeling” is in 1997 in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ontwikkel.

Reeds in 1998 is die fokusarea geëvalueer deur ’n eksterne komitee wat aanbeveel het dat die fokusarea ondersteun moet word deur middel van die toewysing van addisionele personeel en fondse, en erkenning is gegee vir die duidelike en gespesifiseerde uitkomste, kwantitatiewe aanduiders van prestasie, goedbeplande bestuur, belowende nasionale en internasionale samewerking en die “jeugdige en entoesiastiese span”. Die fokusarea het ’n A-gradering van die paneel evalueerders ontvang.

Dit wil voorkom of die strategie van die Universiteit suksesvol was, en tussen 1998 en 2002 het die navorsingsuitsette binne die fakulteit sesvoudig toegeneem, en die getal publikasies het in hierdie tydperk van slegs vyf in 1998 tot 31 in 2002 vermeerder. Terselfdertyd het die getal nagraadse studente gestyg en die deurvloeigetal nagraadse studente is een van die beste aan die Universiteit.

Na vier jaar is daar in 2002 ook erkenning gegee aan die vordering wat deur die fokusarea gemaak is, en die status van die fokusarea is opgegradeer tot dié van ’n erkende “navorsingseenheid” ter erkenning van die ontstaan van ’n kritieke, homogene massa van kundigheid. ’n Hoogtepunt vir 2002 het ontstaan toe die navorsingseenheid gasheer was vir die eerste Suid-Afrikaanse konferensie oor uitbranding (of psigologiese gesondheid) van individue in die werkplek. In 2003 is die 15de konferensie van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswetenskappe ook op die Potchefstroomkampus aangebied, en die beste referaat by die konferensie is deur een van die eenheid se personeellede aangebied.

Die eenheid het in 2003 ’n proses van handelsmerkontwikkeling en strategiese posisionering deurloop en so is “WorkWell”, die Navorsingseenheid vir Mense, Beleid en Prestasie, geskep. In 2004 is die tweede Werkswelstand aangebied, en dit is in 2006 gevolg deur die eerste Suid-Afrikaanse konferensie vir Positiewe Psigologie – ’n gesamentlike poging van die eenheid en die Departement vir Kliniese en Opvoedkundige Sielkunde en Maatskaplike Werk.

In die eenheid se leeftyd het dit deur sy navorsers navorsingstoekennings van onder andere die Suid-Afrikaans-Nederlandse Navorsingsprogram vir Ontwikkelingsalternatiewe (SANPAD), die Trade and Industrial Policy Secretariat (TIPS), die Wêreldbank, die ASCR in die Verenigde Koninkryk, die World Institute for Development Economics Research (WIDER), die Swedish International Development Agency (SIDA), asook die Volkswagen Stifftung in Duitsland ontvang.

In 2005 het die eenheid ook ’n kommersiële entiteit genaamd Afriforté (Edms.) Bpk. geskep, wat ’n diens aan die bedryf lewer vir die evaluering van werknemerswelstand. Kliënte van die maatskappy sluit SASOL, Momentum, die Goldfields-myngroep, die Departement van Openbare Dienste en Administrasie en Eskom in. Die maatskappy gaan van krag tot krag. Besoek Afriforté hier.

In 2006 het die eenheid suksesse beleef, soos dat hy ’n nisarea in ekotoerisme van die Nasionale Navorsingstigting ontvang het, asook die hoogste getal toekennings op die hele kampus vir jong, belowende navorsers onder die Nasionale Navorsingstigting se “Thuthuka”-program. Lede van die eenheid dien op nasionale en internasionale liggame, soos die direksie van die Internasionale Raad vir Klein Sake, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters, die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, die Instituut vir Bestuurswetenskappe, die Suid-Afrikaanse Raad vir Personeelpraktyk, en die Vereniging vir Bedryf- en Organisasiesielkunde van Suid-Afrika. Die gehalte van nagraadse opvoeding word beklemtoon deur die toekenning van vier Absa-bronsmedaljes aan nagraadse studente – in 2001, 2002, 2004 en 2007.

Ten opsigte van kwantitatiewe uitsette het die eenheid van slegs sewe publikasies in die fakulteit in 1994 tot ’n rekordgetal van 50 in 2005 gevorder. ’n Gemiddelde van 40 publikasies per jaar word tans gehandhaaf. Ons gelewerde meestersgraadstudente het van ’n skrale 15 in 1995 tot ’n rekordgetal van 47 in 2007 toegeneem. Vir dieselfde tydperk het die getal PhD’s wat toegeken is van ses tot elf toegeneem.

Om die sukses van die navorsing te verseker, sal daar deurlopende ondersteuning van die vier pilare, naamlik kwaliteitversekering en -beheer, kapasiteitbou, die instandhouding en ontwikkeling van netwerke, en intensiewe navorsing moet wees. Om kwaliteit te bevorder, is die etiekkomitee in 2006 in die fakulteit gestig. Die personeel se kapasiteit vir navorsing word deur middel van die ontwikkeling van ’n kortkursus in navorsingsmetodologie bevorder. Ons verbeter ook die opleiding wat aan studente gegee word deur middel van byvoorbeeld opleiding in statistiese sagtewarepakkette soos LISREL-modellering, SPSS en STATA. Ten opsigte van netwerke is buitengewone professore in die fakulteit aangestel wat kundigheid van regoor die wêreld, soos uit Swede en Engeland, verteenwoordig. Laastens word personeel aangemoedig om aan internasionale konferensies en werkswinkels deel te neem, en hulle ontvang toewysings vir navorsingsuitsette van die Institusionele Kantoor vir Navorsing en Innovering.