p-fl/doktoraal

FAKULTEIT REGTE

LL D

Doctor Legum - LL D (360 krediete)

REËLS VIR DIE GRAAD DOCTOR LEGUM (LL D)

Die graad kan toegeken word op sterkte van ’n proefskrif oor ’n onderwerp in enige regsmodule ten opsigte waarvan daar na die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die kontaksessies van die module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die volgende regsvelde is van toepassing:

Beskrywende naam   

Internasionale Aspekte van die Reg

Perspektiewe op die Reg

Handels- en Besigheidsreg

Privaatreg

Staatsreg  

Formele Reg

Regsprofessie

Duur (minimum en maksimum duur)

Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet ’n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Indien ’n student die studie na vier jaar nog nie voltooi het nie, word die studie getermineer.  

Toelatingsvereistes vir die kwalifikasie

Om toelating tot die LL D-studie te verkry, moet ’n student oor 'n LL M-graad van hierdie of ’n ander Suid-Afrikaanse universiteit beskik of oor die status van sodanige magistergraad wat deur die Senaat op versoek verleen kan word. Voorts kan die Direkteur Nagraads vereis dat ’n student voldoende bewys van navorsingsvaardigheid moet voorlê alvorens toestemming tot registrasie verleen word.

Die student moet met aansoek tot toelating ’n twee (2) bladsy voorlopige navorsingsvoorstel indien om voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding in die Fakulteit te bepaal en/of ’n promotor aan te wys.

’n Evaluasiesertifikaat soos uitgereik deur die “South African Qualifications Authority” (SAQA) moet ’n toelatingsaansoek vergesel indien ’n kwalifikasie(s) in die buiteland verwerf is.

 Jaarboek  Finansiêle inligting
Aansoeke en toelatings  Beurse en Lenings

 

Sluitingsdatum vir inskrywings: 31 Oktober

Navrae in Biblioteek vir inligting oor Regstudies:

Christine Bronkhorst

Christine.Bronkhorst@nwu.ac.za

+27(0)18 299 2804

Meer inligting

Direkteur Nagraadse Programme
Prof Stephen de la Harpe

Stephen.DeLaHarpe@nwu.ac.za

+27(0)18 299 1941

Administratiewe navrae
Mev Clarina Vorster

PC-LLM@nwu.ac.za

+27(0)18 299 1952 / 1848