Navorsingseenheid: Tale & Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks

Oor ons

Snelskakels:

Digitale Humaniora in Suid Afrika

Suid-Afrika se taaldiversiteit bied 'n ryk agtergrond vir die navorsingsfokus van hierdie eenheid, wat drie spesialiteitsrigtings insluit. Die Navorsingseenheid se primêre doel is om ondersteuning te bied aan nagraadse M- en PhD-studente asook personeel in die Skool vir Tale se navorsingsprojekte.

Die eenheid spruit uit die Fokus Area Kommunikasie in Suid-Afrika: Tale, Literatuur en Media wat in 1998 tot stand gekom het, in 2003 het dit die status van 'n Navorsingseenheid onder die huidige naam verkry. 

Die eerste direkteur van die eenheid was Prof DP Wissing (1998 -2001), Prof AM de Lange het hom opgevolg in die tydperk 2002 - 2007.  Vanaf 2008 tot 2010 was Prof HM Viljoen direkteur en in 2011 het  , Prof JC Roux, leisels oorgeneem. Vanaf die begin van 2015 is Prof AM de Lange terug in die pos as direkteur.