Nagraadse Beurse

Terug na Nagraads-tuis

FINANSIëLE STEUNDIENSTE

 

NWU Nagraadse Beursskema

 

Hoe doen ek aansoek?

 

Maak asb seker dat u op die FireFox blaaier aangeteken is. Voltooi die aanlyn aansoekvorm in en stuur saam met die vereiste bewysstukke aangeheg aan u registrasiekampus.

Inligtingspamflet

Lees die Kitsinligting vir Honneurs studente en Meesters- en Doktorale studente deeglik deur alvorens u aansoek doen.
 

A   NWU Nagraadse Beurse

AANSOEKVORMS:
 
 
       * Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs.
         Die voorgeskrewe Vorderingsverslag, deur die studieleier ingevul, moet aan die aansoek geheg word.
 

B    NWU Nagraadse Akademiese Merietebeurs

   AANSOEKVORM:
 
          Akademiese Meriete**
        
**Studente van ander Universiteite: Hierdie studente moet jaarliks vir die beurs op die
voorgeskrewe vorm aansoek doen. Die beurs word slegs outomaties bereken vir studente
van die Noordwes-Universiteit. 
 
Die NWU Nagraadse Beurs en Akademiese Merietebeurs is twee aparte beurse.

Sluitingsdatums

Honneursbeurs:                        30 November 2017
Meesters en Doktorale Beurs:  31 Maart 2018
Akademiese Merietebeurs:       31 Maart 2018

Beursnavrae

Stuur beursaansoekvorms en rig e-pos navrae aan u registrasiekampus:
 
Mafikeng:               MC-PostGradBurs@nwu.ac.za
Potchefstroom:      PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za 
Vaal Triangle:         VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Relevante Nagraadse Inligting