Nagraadse Beurse

Terug na Nagraads-tuis

 

FINANSIëLE STEUNDIENSTE

 

NWU Nagraadse Beursskema

 

Hoe doen ek aansoek?

 

Maak asb seker dat u op die FireFox blaaier aangeteken is. Voltooi die aanlyn aansoekvorm in en stuur saam met die vereiste bewysstukke aangeheg aan u registrasiekampus:
 
-  Die akademiese rekord wat aangeheg word, moet die FINALE REKORD van die voorafgaande
   kwalifiserende graad wees met 'n SLAAG resultaat. 
 
-  Doen aansoek al is u nie by die fakulteit goedgekeur nie. Indien u afgekeur word by die
   fakulteit sal die beurs gekanselleer word.
 

Inligtingspamflet

Lees die Kitsinligting vir Honneurs studente en Meesters- en Doktorale studente deeglik deur alvorens u aansoek doen.
 

A   NWU Nagraadse Beurse

AANSOEKVORMS:
 
         Verpligtend:  Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad moet die
           voorgeskrewe Vorderingsverslag aan die aansoek heg.

B    NWU Nagraadse Akademiese Merietebeurs

   AANSOEKVORM:
 
          Akademiese Meriete** (Word tans hersien: Sal spoedig gepubliseer word)
        
**Studente van ander Universiteite: Hierdie studente moet jaarliks vir die beurs op die
voorgeskrewe vorm aansoek doen. Die beurs word slegs outomaties bereken vir studente
van die Noordwes-Universiteit. 
 
Die NWU Nagraadse Beurs en Akademiese Merietebeurs is twee aparte beurse.
 

Sluitingsdatums

Honneursbeurs:                        31 Januarie 2019
Meesters en Doktorale Beurs:  31 Maart 2019
Akademiese Merietebeurs:       30 April2019

Beursnavrae

Stuur beursaansoekvorms en rig e-pos navrae aan u registrasiekampus:
 
Mafikeng:               MC-PostGradBurs@nwu.ac.za
Potchefstroom:      PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za 
Vaal Triangle:         VC-PostGradBurs@nwu.ac.za
 

Relevante Nagraadse Inligting