Studiebeurse Verenigde Koningkryk-Oppenheimer

Verenigde Koninkryk

 

 

Oppenheimer-fonds-studiebeurse vir Suid-Afrikaners

 

Agtergrondinligting:

Harry Frederick Oppenheimer was ’n bekende Suid-Afrikaanse sakeman, filantroop en teenstander van apartheid. In 1993 het hy die Oppenheimer-fonds aan die Universiteit van Oxford geskenk. Die Fonds bevorder betrekkinge tussen die Universiteit van Oxford en Suid-Afrikaanse universiteite. Dit geskied deur die ondersteuning van akademiese uitruiling tussen die Universiteit van Oxford en Suid-Afrika, en die verlening van bystand aan studente wat normaalweg in Suid-Afrika woonagtig is en nagraads aan Oxford wil studeer.

 

Vereistes vir aansoekers:

Die Oppenheimer-fonds se studiebeurse is oop vir aansoekers wat normaalweg in Suid-Afrika woonagtig is en aansoek doen om met enige nuwe graadverleningskursus aan die Universiteit van Oxford te begin, met die uitsondering van die nagraadse serifikaat- en diplomakursusse PGCert en PGDip.  Aansoekers moet van voorneme wees om na afloop van hul studie na Suid-Afrika terug te keer.

 

Om in aanmerking te kom vir ’n Oppenheimer-fonds-studiebeurs moet aansoekers oor die volgende beskik:

 

  1. ’n Plek toegeken wees in ’n nagraadse program in enige dissipline aan die Universiteit van Oxford.

  2. ’n Burger van of permanent woonagtig in Suid-Afrika.

  3. Besig wees met studie vir ’n nagraadse graadprogram. Kandidate wat van voorneme is om ’n nagraadse sertifikaat- of diplomaprogram te volg, mag nie vir hierdie studiebeurs aansoek doen nie.

  4. Hulle moet vlot wees in Engels.  Van aansoekers wie se eerste taal nie Engels is nie, sal verlang word om aanleg vir Engels te toon en van hulle sal ’n taalkwalifikasie in Engels vereis word (IELTS, TOEFL).

  5. Kandidate moet van voorneme wees om na voltooiing van hul kursusse na Suid-Afrika terug te keer.

 

 Waarde van die toekenning:

’n Toekenning om kursusgelde en lewenskoste te dek (tot £6,500 in 2012).

Toekennings word gewoonlik gemaak vir ’n student se volle verpligtinge vir die ooreengekome kursus.  Indien jou studiebeurs toegeken is vir ’n kursus wat meer as een jaar duur, is die voortsetting van jou beurs elke jaar onderhewig aan ’n jaarlikse hertoekenningsproses gebaseer op bevredigende akademiese vordering.

 

Inligting oor aansoeke:

Doen op dieselfde tyd aansoek as wanneer jy by die Universiteit van Oxford aansoek doen deur “Oppenheimer Fund Scholarships” te kies in die “Funding Section” van die Universiteit se nagraadse aansoekvorm.

Om vir hierdie studiebeurs oorweeg te word, moet jou aansoek vir nagraadse studie ingedien wees teen die betrokke sperdatum in Januarie, en jy moet verseker wees van ’n plek in jou gekose studieprogram teen die verwagte datum vir die finale beslissing (normaalweg middel-Maart). 

L.W.: Aansoeke waarvan die toelatingsbeslissing na hierdie datum uitstaande is, of aansoeke wat herevalueer word teen die latere Maart-sperdatum, kom nie in aanmerking vir oorweging vir die studiebeurs nie.

 

Inligting oor aansoeke:

Aansoeke om toekennings uit die Fonds moet die volgende insluit:

  1. ’n Verklaring oor die doel met die voorgestelde besoek. Dit moet ’n uiteensetting bevat van die navorsing wat gedurende die besoek gedoen sal moet word en moet opgesom word op so ’n manier dat dit vir ’n leek verstaanbaar sal wees.

  2. Duur en geraamde koste, insluitend besonderhede van enige ander beskikbare bronne van befondsing.

  3. ’n Curriculum vitae.

  4. ’n Aanbevelingsbrief van die instelling in Suid-Afrika waar jy sal studeer, of ’n aanbevelingsbrief van jou gasheer in Oxford soos toepaslik.

Die Oppenheimer-fonds oorweeg aansoeke twee keer per jaar (normaalweg middel-Maart en vroeg in November).

Aansoeke en alle navrae oor die Fonds moet gerig word aan:

Annette Miller, Nagraadse Toelatings en Befondsing, Universiteitskantoor, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD; annette.miller@admin.ox.ac.uk.

 

Kontakbesonderhede:

Skakel: http://www.opportunitiesforafricans.com/oppenheimer-fund-scholarships-for-south-africans/

 

 

Chevening UK studiebeurse vir Internasionale Studente

Oppenheimer Fund studiebeurse vir Suid-Afrikaners

Rhodes Studiebeurse