community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Volhoubaarheid | Gemeenskapsverbintenis

Volhoubaarheid en groenkampusinisiatiewe

“Almal op die planeet, ook regspersone en individue, het ʼn plig om ʼn rol te speel in die verbetering van ons lewensgehalte. Ons kan nie langer ons verantwoordelikheid as rentmeesters versaak om die Aarde wat eendag deur ons kinders en ons kindskinders geërf gaan word, te herstel en te bewaar nie.” Mervyn King, Transient Caretakers.

 

Volhoubaarheid is van die uiterste belang in die wêreld van vandag; in Suid-Afrika het die hantering van historiese wanbalanse aanleiding gegee tot uitdagings waarby ons as hoëronderwysinstellings ʼn sleutelrol te speel het in die omgewings- sowel as die sosio-ekonomiese konteks.

Die NWU streef in sy missie-elemente en waardes na verantwoordelike korporatiewe burgerskap, respek en goeie korporatiewe bestuur. Dit is ons uitdruklike bedoeling om die King Code of Corporate Governance toe te pas op dit wat ons doen in Suid-Afrika, maar ook in ons interaksies in Afrika en die res van die wêreld.

Ons is verbind tot volhoubare omgewingspraktyke en stel ons kundigheid beskikbaar om ʼn volhoubare samelewing te verseker, deur by te dra tot sosio-ekonomiese bemagtiging, deur ons gemeenskapsverbintenisstrategie.

As lid van die Talloires Network het ons ook onderneem om volhoubaarheid ʼn onderwys- (onderrig/leer) en navorsingsdoelwit te maak en onderskryf ons die Vereniging vir Suider-Afrikaanse Streeksuniversiteite (SARUA) se Kapasiteitsontwikkelingsprogram vir Klimaatsverandering regoor die hoëronderwyssektor in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG).

 

Strategie en ontleding

In 2011 het Mervyn King die universiteitsraad toegespreek oor die konsep van volhoubaarheid, en met die ondersteuning van die raad is dit deel gemaak van die institusionele plan vir 2012. In die NWU se reis na volhoubaarheid in 2012 en as vertrekpunt het ons die gesondeverstand-benadering gevolg deur veranderings van binne te inisieer, deur die doen van ʼn omgewingswetgewing-voldoeningsoudit gevolg deur ʼn 'breedgebaseerde groen inisiatiewe'-projek en ander bewusmakings-, herwinnings en energiebesparingsprojekte.

Ons volhoubaarheidsinisiatief was gekoppel aan die Gemeenskapsverbinteniskantoor, wat ʼn strategiese fokus het op die driedubbele winsgrens – nie net intern nie, maar ook wat die universiteit se uitreikprogramme aanbetref, sodat ons kan wegbeweeg van suiwer filantropie na bemagtigingsvennootskappe met ons plaaslike gemeenskappe.

Die universiteit het strategiese fondse bewillig vir die opleiding van sy personeel en bestuur deur ʼn reeks werkswinkels oor gemeenskapsverbintenis, volhoubaarheid en geïntegreerde verslagdoening, en het homself verbind tot bogenoemde oudit en die regstelling van tekortkominge. ʼn Ad hoc-taakspan bestaande uit vrywilligers het in 2011 vergader en ʼn komitee bestaande uit ʼn kampuskoördineerder en toegewyde akademiese adviseurs is saamgestel vir elke kampus. Hul rol is om bewustheid, entoesiasme en deelname binne die interne gemeenskap aan te wakker. Die verslag oor die wetlikevoldoeningsoudit is in September 2012 voltooi.

Hierdie oudit is gedoen omdat ons nie kan beweer dat ons ʼn ‘groen universiteit’ is as ons nie aan alle bestaande omgewingswetgewing voldoen wat op ons bedrywighede van toepassing is nie. Die aanbevelings is gemaak om te verseker dat ons aan alle wetlike vereistes voldoen. Heelwat verbeterings is sedertdien aangebring deur verskeie van die interne belanghebbendes; sommige van hierdie verbeterings is egter nie formeel gedokumenteer nie – wat die finalisering van die oudit bemoeilik, aangesien daar van ons verwag word om bewys te lewer van wysigings wat aangebring is (ʼn ouditspoor). Sommige uitstaande aflewerbares sal hopelik in hierdie jaar afgehandel word. Twee addisionele verslae is in 2016 by die bestuur ingedien oor die verbeteringsprosesse. As gevolg van hierdie feit het die meeste van die groenkampusinisiatiewe ʼn sterk fokus op die bogenoemde gehad, maar om inkoop en voorspraak onder personeel en studente te stimuleer, het verskeie aktiwiteite op al ons kampusse plaasgevind. Die beweging vir ons groenkampusaktiwiteite groei stadig en ons het ook ʼn Facebook-blad vir Groenkampusinisiatiewe geskep. Aktiwiteite sluit in deelname aan die Globale Klimaatsverandering-week 10-17 Oktober 2016 asook 'n konsep beleid rakende vervoer en amptelike vervoer prosedures.

As deel van ons verbintenis tot hierdie reis om meer volhoubaar te word, het ons in die universiteit se jaarverslag verslag gedoen oor ons vordering. Uittreksels van GRI-verslagdoeningstemplate is voorsien in die 2013-, 2014- en 2015-jaarverslae.

 

Befondsing en uitdagings

Befondsing van R1 000 000 per jaar is voorsien as strategiese fondse om te help met die regstellings wat deur bogenoemde oudit vereis is en om bewusmakingsveldtogte van stapel te stuur om personeel- en studentegedrag te beïnvloed. ʼn Verskeidenheid aksies het gevolg, maar die impak van die komitee is beperk weens die gebrek aan toegewyde personeel wat volhoubaarheid kan dryf. Daar is tans geen beleid oor volhoubaarheid nie en ʼn gebrek aan belyning met betrekking tot denke oor volhoubaarheid en geen raamwerk om te verseker dat die universiteit se kampusse (wat ʼn ekosisteem met ʼn uiteenlopende groep personeel en studente vorm) hul kennis gebruik om ʼn volhoubare impak in die rentmeesterskap van die omgewing te skep nie.

Ten einde die beste praktyke t.o.v. bedrywighede te institusionaliseer, maar ook studente in die proses te bemagtig en te leer, het ons ʼn strategiese werkswinkel gehou oor die ontwikkeling van die nuwe strategiese doelwitte vir groenkampusaktiwiteite. Hierdie teikens is ingesluit in die 2030 strategiese plan en begin met die bepaling van basislyndata van ons huidige koolstofvoetspoor vir elektrisiteitsverbruik, koolstofvoetspoor weens reis, biodiversiteitsbestuur, en waterverbruik. Uitklaring van rolle en inkoop was een van die grootste uitdagings benewens die gebrek aan mensehulpbronne, maar sal van 2017 af hanteer word as deel van ʼn bestuursherstruktureringsproses aan die NWU.