community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Uitreik | Gemeenskapsverbintenis

“Uitreik (vrywillige diens)" omskryf

Uitreik of vrywillige oordrag van vaardighede vind plaas wanneer ʼn vaardigheid gedeel of oorgedra word sonder dat die universiteit enigsins so ʼn opdrag gegee het maar waar hierdie oordrag in die universiteit se naam plaasvind. Een voorbeeld hiervan sou wees studente of personeellede wat vrywillig aanbied om ekstra klasse in hul vakgebied aan te bied. As daar geen akademiese toesig is nie, staan dit as vrywillige diens of uitreik bekend. As die aktiwiteit egter deur akademiese toesig gereguleer en studente vir kurrikulêre doeleindes geëvalueer word, is dit diensleer. (Sien beleid oor werkgeïntegreerde leer en diensleer.)

Let wel: Alle aktiwiteite wat in die naam van die Noordwes-Universiteit uitgevoer word, moet op die universiteit se databasis vir gemeenskapsverbintenis geregistreer wees.

 

Dissiplinegebaseerde vs. algemene uitreikaktiwiteite

Professionele gemeenskapsdienste en dissiplinegebaseerde uitreik word onder die vaandel van die universiteit aangebied en is altyd vrywillig van aard en sonder enige vergoeding. Algemene uitreik omvat daardie aktiwiteite waar die instansie sy hulpbronne, dienste en kundigheid tot die beskikking van die publiek stel buite die konteks van die instansie se onderrig-leer- en navorsingsprogramme en word oor die algemeen deur die instansie self geborg en beheer. Hierby ingesluit is aktiwiteite wat gereël en uitgevoer word om gemeenskapsdienste van ʼn algemene aard, uitgesonder onderrigaktiwiteite, te voorsien.

Voorbeelde van dissiplinegebaseerde algemene raadgewende dienste is lede wat op adviesrade en redaksionele komitees dien, konsultasiedienste wat gratis of teen ʼn verlaagde koste aangebied word, toetsdienste wat gratis of teen ʼn gesubsidieerde tarief aangebied word (bv. grondtoetse, koolstofdatering, struktuurtoetse) en sportuitreikprogramme.

 

Vir verwysings na kundiges by die universiteit, besoek die Institusionele Kantoor se instap-hulpdiens by kamer 205a gedurende kantoorure of skakel +27 (0)18 285 2007

 

Hierteenoor kan uitreikaktiwiteite van ʼn algemene aard behels dat die universiteit se fasiliteite/toerusting of dienste gratis tot die beskikking van eksterne liggame of individue gestel word om, byvoorbeeld, konserte, uitvoerings en uitstallings vir die algemene publiek aan te bied.

As ʼn vorm van algemene uitreik is ontwikkelingsgerigte werwing meer direk op leerders afgestem met die oog daarop om hulle na die Noordwes-Universiteit te lok. Die impak strek egter wyd en is nie tot potensiële studente beperk nie. Sommige van die aktiwiteite wat onder die sambreel “ontwikkelingsgerigte werwing” ressorteer, sluit in sport- en onderwyserontwikkelingsprogramme, wetenskap- en ingenieursweke (wat meesal deur die universiteit befonds word) en geborgde leierskapontwikkelingsprogramme wat gratis vir deelnemers en teen lae of geen koste vir die universiteit aangebied word. Alhoewel die gemeenskap soms baat by die blootstelling en opleiding wat uit ontwikkelingsgerigte werwingsaktiwiteite voortspruit, word hierdie aktiwiteite in hoofsaak met die oog op werwing gereël.

 

Hoe om by jou gemeenskap betrokke te raak

Dit staan enige personeellid of student vry om sy/haar dissiplinegebaseerde kundigheid aan te bied aan enigeen wat hulp nodig het. Aktiwiteite van hierdie aard moet egter verkieslik sonder vergoeding geskied alhoewel hulle ná onderhandeling met lynbestuurders by taakooreenkomste ingesluit kan word.

Noordwes-Universiteit se gemeenskapsverbinteniskantoor sal enigeen – hetsy ʼn personeellid, student of gemeenskapsvennoot – wat ʼn geleentheid vir ware gemeenskapsverbintenis wil ontgin, graag met raad en hulp bystaan. So nie, oorweeg dit om in verbinding te tree met die onderskeie fakulteitskoördineerders of die Studentejool-gemeenskapsdiens.

Let ook daarop dat alle aktiwiteite wat in die naam van die Noordwes-Universiteit uitgevoer word, op die universiteit se gemeenskapsverbintenisdatabasis geregistreer moet word. Vir hulp in hierdie verband, kontak die gemeenskapsverbinteniskantoor.

 

Kom ons word vennote

Noordwes-Universiteit rig graag ʼn ope uitnodiging aan alle nieregeringsorganisasies, openbare weldaadsorganisasies, organisasies met die burgerlike samelewing as basis, regerings en industrieë – hetsy plaaslik of in die buiteland – met ʼn belang by ware gemeenskapsverbintenis om saam met ons daaraan te werk om ons gemeenskaplike doelwitte te verwesenlik. Vir nadere besonderhede in hierdie verband, kontak die gemeenskapverbinteniskantoor.