community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Oor ons | Gemeenskapsverbintenis

“Gemeenskap” omskryf

Oor die algemeen dui “gemeenskap” op ʼn maatskaplike groepering van die samelewing wat op enige gegewe tydstip by ʼn interaksie betrokke is en verwys na ʼn groep mense wat deur ʼn gemeenskaplike ligging verenig word, of na groepe mense wat intellektueel, professioneel en/of polities verbind is.

Om terug te keer na die breë omskrywing van “gemeenskap” wat hierbo verskaf is, hou in gedagte dat die moderne samelewing nie afgebaken kan word nie (i.e. “gemeenskaplike ligging”). Die aanname kan dus nie gemaak word dat die Noordwes-Universiteit se gemeenskappe tot Gauteng en die Noordwes-provinsie of, inderwaarheid, slegs Suid-Afrika beperk is nie: Gemeenskappe beset deesdae onteenseglik die wêreld in geheel.

Desnieteenstaande bedien Noordwes-Universiteit breedweg twee gemeenskappe:

  1. ʼn Interne gemeenskap wat uit personeellede, studente en diesulkes saamgestel is; en
  2. ʼn Eksterne gemeenskap wat, onder andere, uit sy vennote in die private en openbare sektor saamgestel word.

Insgelyks, aangesien maatskaplike groeperings dikwels verteenwoordigend is van beide belangegemeenskappe én beoefeningsgemeenskappe is Noordwes-Universiteit van mening dat om op die gemarginaliseerdes in ʼn spesifieke gemeenskap te fokus, nie noodwendig daarop neerkom dat die behoeftes, begeertes en aktiwiteite van ander samestellings binne dieselfde maatskaplike groepering uitgesluit word nie.

Om die waarheid te sê, om insig te verkry in die idees en denke van diegene wat ʼn gemeenskaplike belang deel, is al te dikwels van kritieke belang vir diegene wat ʼn spesifieke beroep wil beoefen – en omgekeerd.

En dit is juis op hierdie punt waar Noordwes-Universiteit na vore tree om nie net kennis te gelei nie maar om ook ʼn sinvolle verbintenis tussen die akademiese wêreld en die gemeenskap in die algemeen te bewerkstellig.

 

“Betrokkenheid” omskryf

Op ʼn formele vlak het hoëronderwysinstansies nog altyd ʼn allerbelangrike rol vervul in die onderneming van navorsing, deel van bevindinge, ontwikkeling van vernuwende oplossings en patentering van produkte bykomend tot die aanbieding van onderrig-leer-aktiwiteite wat aan die immerveranderende behoeftes van die arbeidsmark voldoen. Hierdie tipe deel van kundigheid geld alle universiteitsgemeenskappe – beide ekstern en intern – en word vergestalt as gemeenskapsbetrokke onderrig-leer (met inbegrip van werkgeïntegreerde leer en diensleer) of gemeenskapsbetrokke navorsing.

 

“Gemeenskapsverbintenis” omskryf

Ook bekend as gemeenskapsbetrokke akademieskap kom gemeenskapsverbintenis daarop neer dat samewerking tussen Noordwes-Universiteit en sy gemeenskappe gefasiliteer word op ʼn wyse wat beide partye in staat stel om kennis aktief te ontdek en om onderling op ʼn wederkerig voordelige manier by mekaar te leer.

Gemeenskapsverbintenis (GVB) kan óf binne ʼn vakgebied óf buite ʼn vakgebied val en kan verskeie vorms aanneem. Ten einde ʼn onderskeid te tref tussen GVB en enige ander aktiwiteit wat bloot met onderrig, leer en navorsing te make het, pas Noordwes-Universiteit die volgende kriteria toe om te bepaal of ʼn aktiwiteit aan sy omskrywing van ware gemeenskapsverbintenis voldoen:

  • Kan die aktiwiteit interaktief gekoppel word aan ʼn identifiseerbare belangegroep binne of buite die instelling?
  • Is daar ʼn interaktiewe verband tussen die identifiseerbare behoeftes van beide die universiteit en die gemeenskap? Met ander woorde, hou interaksie tussen die gemeenskap en die universiteit ʼn duidelike voordeel vir albei in?
  • Kan die interaksie as ʼn volgehoue aktiwiteit binne die wedersyds ooreengekome verhouding/vennootskap volgehou word?

 

 

Diagrammaties kan die oorvleueling van gedeelde kundigheid binne die konteks van die universiteit as volg uitgebeeld word: