community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Gemeenskapsbetrokke navorsing | Gemeenskapsverbintenis

“Gemeenskapsbetrokke navorsing” omskryf

 

Aangesien die meeste vorms van navorsing interaksie met ander partye behels, is betrokkenheid in een of ander vorm meesal aanwesig. Navorsing/innovasieverwante vorme van betrokkenheid (meestal met ʼn winsoogmerk) omvat konsultasies, gekontrakteerde navorsing/innovasie, interne korporatiewe ondernemings, assosiaat/filiaalmaatskappye en die lisensiëring van tegnologie. Navorsingsaktiwiteite sonder ʼn winsoogmerk wat in medewerking met eksterne gemeenskapsvennote uitgevoer word, fokus meesal daarop om werk te maak van die samelewing se behoeftes in die breë en slaag selde daarin om selfs die koste te verhaal. (Gemeenskapsbetrokkenheid kan nie altyd “gratis” aangebied word nie aangesien die beginsel van “wedersydse voordeel” toegepas moet word.)

 

Vorme van gemeenskapsbetrokke navorsing

In gemeenskapsbetrokke navorsing is die insette van die “gemeenskap” deelnemend van aard en moet onderhandel en gewaardeer word – ʼn metodologie wat deur ʼn wye reeks tegnieke ondersteun word wat ten doel het om wederkerigheid en vennootskappe in die hand te werk. Nuwe kennis word sáám ontdek en wyd in die openbare domein gedeel. Hierdie vorm van gemeenskapsbetrokke navorsing, waarna soms verwys word as deelnemende aksie-navorsing, val binne die bestek van gemeenskapsverbintenis en het die potensiaal om teruggelei te word na die kurrikulum sowel as om regstreeks aansluiting te vind by sekere aspekte van studente se opleiding.

In sommige gevalle kan gemeenskapsbetrokke navorsing handel oor verskynsels wat binne gemeenskappe aangetref word en word dan gemeenskapsgebaseerde navorsing genoem. Ook hier is die beginsel van respekvolle en etiese toegang tot en insluiting van gemeenskappe met terugvoer allernoodsaaklik. Selfs al word die gebruik van deelnemende metodes om hierdie tipe navorsing te doen nie as ʼn vertrekpunt vereis nie, moet navorsers nogtans verkieslik hierdie tegnieke gebruik.

Voordat gemeenskappe by enige tipe navorsing ingesluit kan word, moet toegang tot daardie gemeenskappe ooreenkomstig geldige etiese beginsels onderhandel word. Etiese goedkeuring moet ook via Noordwes-Universiteit se goedgekeurde strukture verkry word.

 

Nastrewing van gemeenskapsbetrokke navorsing

Verskeie opleidingsgeleenthede word in die loop van die jaar oor die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde navorsing aangebied. Vir hulp in hierdie verband, kontak die direktoraat gemeenskapsverbintenis of raadpleeg die opleidingskalender.