NWU, Fakulteite & Skole

FAKULTEITE EN SKOLE

As ’n multikampusuniversiteit bied die NWU aan studente keuse en verskeidenheid – akademies sowel as geografies. Die drie kampusse het gesamentlike 15 akademiese fakulteite, wat weer uit meer as 50 skole bestaan. Party fakulteite het ook sentrums en institute wat kortkursusse, ander tipes vaardigheidsontwikkeling en verskillende gemeenskaps- en kommersiële dienste aanbied.

Kampusse

•  Mafikengkampus
•  Potchefstroomkampus
•  Vaaldriehoekkampus

 

Eenheid vir Oop Afstandsleer


 

Mafikengkampus

Hierdie kampus het vyf akademiese fakulteite, met ’n totaal van 14 skole en verskillende sentrums.

Fakulteite

• Landbou, Wetenskap en Tegnologie
Skool vir Landbouwetenskappe
Skool vir Omgewings- en Gesondheidswetenskappe
Skool vir Wiskundige en Fisiese Wetenskappe
Sentrum vir Toegepaste Stralingswetenskap en -tegnologie

• Handel en Administrasie
Skool vir Besigheid & Korporatiewe Bestuur
Skool vir Bestuurswetenskappe
Skool vir Rekeningkunde
Skool vir Ekonomiese en Besluitnemingswetenskappe
Sentrum vir Besigheid en Bestuur
Opleidingsakademie vir Munisipale Leierskap

• Opvoedkunde en Opleiding
Skool vir Onderwysonderrig en Opleiding
Skool vir Opvoedkundige Leierskapsontwikkeling
- Sentrum vir Onderwysontwikkeling

• Menslike en Sosiale Wetenskappe
Skool vir Geesteswetenskappe
Skool vir Sosiale Wetenskappe
Skool vir Nagraadse Studies en Navorsing

• Regte
Skool vir Voorgraadse Studies
Skool vir Nagraadse Studies
Sentrum vir Gemeenskapsreg

Terug na bo


 

Potchefstroomkampus

Hierdie kampus het agt fakulteite met meer as 30 skole en sentrums.

Fakulteite

• Lettere en Wysbegeerte
Skool vir Tale
Skool vir Sosiale en Owerheidstudie
Skool vir Musiek
Skool vir Kommunikasiestudies
Skool vir Filosofie

• Natuurwetenskappe
Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
- Skool vir Biologiese wetenskappe
- Skool vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe
Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
Sentrum vir Omgewingsbestuur
Sentrum vir Menslike Metabonomika
- Sentrum vir Waterwetenskappe en Bestuur
- Sentrum vir Ruimtenavorsing

Teologie
- Skool vir Antieke Taal en Teksstudie
- Skool vir Christelike bediening en Leierskap

- Greenwich School of Theology

• Opvoedingswetenskappe
Skool vir Geesteswetenskappe vir Onderwys
Skool vir Opvoedkundestudies
Skool vir Natuurwetenskappe en Tegnologie vir Onderwys
- Fakulteit Opvoeding Navorsing

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Skool vir Besigheid & Korporatiewe Bestuur
Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe
Skool vir Ekonomie
Skool vir Ondernemingsbestuur
Skool vir Mensehulpbronwetenskappe

• Regte
- Fakulteit Regte
Regskliniek
Potchefstroomse Elektroniese Regstydskrif (PER)
- NWU Studente Regstydskrif

• Ingenieurswese
Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese
Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Skool vir Meganiese en Kerningenieurswese
- Bedryfsingenieurswese
- Elektromeganiese Ingenieurswese

• Gesondheidswetenskappe
Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Skool vir Farmasie
- Vakgroep - Fisiologie
- Vakgroep - Voeding
- Vakgroep - Verbruikerswetenskappe
Skool vir Psigososiale Gesondheid
Skool vir Verpleegkunde
BGW in Beroepshigiëne

 

Eenheid vir Oop Afstandsleer


Terug na bo


 

Vaaldriehoekkampus

Hierdie kampus het twee fakulteite met sewe skole.

Fakulteite

Geesteswetenskappe
Skool vir Gedragswetenskappe
Skool vir Tale
Skool vir Basiese Wetenskappe
Skool vir Opvoedkundige Wetenskappe

• Ekonomiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie
Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe
Skool vir Inligtingstegnologie
Skool vir Ekonomiese Wetenskappe

Terug na bo