Registrasies

STUDENTEGELDE & DEBITEURE

Registrasies

Alle studente moet jaarliks registreer in terme van die Algemene Akademiese reëls, die Statuut van die Noordwes-Universiteit en die toepaslike bepalings van die Wet op Hoër Onderwys.

Elke jaar, om en by aan die begin van Februarie, is dit Registrasie tyd vir studente. Studentegelde & Debiteure (SFD) is dan, vir ’n periode van drie weke, op sy besigste. Daar moet in die tydperk ±18,000 studente geregistreer word en SFD is verantwoordelik vir die finansies rondom registrasies. SFD se personeel funksioneer dan as ’n georganiseerde eenheid om die registrasieproses so glad as moontlik te laat verloop.  Vergemaklik u registrasie volgende jaar deur vroegtydig (Desember of Januarie) u minimum betaalbare gelde in die Universiteit se bankrekening in te betaal. Maak ook seker dat u uitstaande Universiteitsrekening ten volle vereffen is, want u sal nie toegelaat word om te registreer vir volgende jaar indien daar nog enige gelde van die jaar uitstaande is nie. Let ook daarop dat daar geen uitstel op die betaling van die minimum betaalbare gelde gegee sal word nie.  Indien 'n student se studies deur middel van 'n beurs of lening gefinansier word, moet die skriftelike bewys daarvan jaarliks tydens registrasie voorgelê word.

Die skriftelike bewys moet 'n uiteensetting gee van waarvoor die beurs- of leningsbedrae aangewend mag word asook wanneer die uitbetaling daarvan sal geskied. As u dus van ’n beurs of lening gebruik maak om u studies te finansier, moet u reeds vroegtydig by die betrokke instansie aansoek doen.

Die Invorderings-afdeling van die Universiteit kan in die verband telefonies gekontak word by (018) 299 2662/ 2663/ 2664/ 2665 of deur middel van e-pos by  PC-invorder@nwu.ac.zaDit word vereis dat studente wie se studies deur middel van 'n lening gefinansier word, die dokument wat agter in die boekie beskikbaar is as uitskeur bladsy, sal onderteken waarin hulle die volgende onderneem:

  • om binne 14 kalenderdae na registrasie wel die minimum  eerste betaling te onttrek op hul lening en dit oor te betaal aan die Universiteit.

  • om maandeliks stiptelik hul verpligtinge teenoor die Universiteit na te kom vanuit hul lenings om sodoende die rekening te vereffen teen 31 Julie soos alle ander studente.

Indien studente nie streng by bogenoemde onderneming hou nie, sal dit lei na terminering van studies sonder verdere kommunikasie. 'n Direkte bankdeposito of elektroniese inbetaling kan gemaak word in enigeen van die Noordwes-Universiteit se bankrekenings by ABSA Bank, Eerste Nasionale Bank, Nedbank of Standard Bank. By ABSA se Rekeningbetalings, ENB se Public Recipients, Nedbank se Bank-approved beneficiaries of Standard Bank se Companies moet die rekeningnaam “NWU STUDENT” vanuit u bank se lys van begunstigdes gekies word. Slegs die 8-syfer-universiteitsnommer sal as begunstigde-verwysing aanvaar word. Indien u sou verkies om wel 'n betalings-bewys te stuur, faks dit na 087 230 3704 of e-pos na NWU-bankdeposit@nwu.ac.za. Die onderskeie rekeningnommers vir Klas- , losies- en andergeld is:    

ABSA 40-7009-9350, tak 632-005   

ENB 6216-190-7335, tak 240-438   

Nedbank 1713-378-531, tak 171- 338    

Standard Bank 33-038-446-5, tak 052-838

• FNB Namibie 6224-883-9823, tak 281-174


NWU STUDENT is uitsluitlik vir Klas-, losies en andergeld terwyl  NWU VENDING slegs vir die kontant etestelsel bedoel is.

Gelde kan ook steeds by die kassier in die Joon van Rooy-gebou vanaf 08:00 tot 15:30 weeksdae inbetaal word.

Met die dag van registrasie, word daar vir elke student ’n finansiële verslag uitgedeel, eerstejaars per koshuis en seniors per individueel. Die verslag dui aan of die student kan gaan registreer al dan nie. As die verslag aandui: STUDENT KAN DIREK GAAN REGISTREER beteken dit dat alle finansiële verpligtinge nagekom is en die student kan dus nou die Akademiese Administrasie registrasie proses volg. Wanneer die verslag egter aandui:  STUDENT MOET SY UITSTAANDE GELDE BETAAL OF UITSTEL REËL beteken dit dat nie alle finansiële verpligtinge nagekom is nie en die student sal eers die verpligtinge moet nakom of die nodige relings moet tref voordat hul sal kan gaan registreer.

Die Akademiese Administrasie proses behels die volgende. Studente se registrasievorms word vooraf gedruk en by die onderskeie Fakulteite uitgedeel. Die student gaan haal sy/haar registrasievorm af by hul Fakulteit en neem dit na ’n Vakadviseur.  Die Vakadviseur en die student gaan die student se rekord na, waarna daar gesamentlik besluit word vir watter modules die student kan registreer.  Die registrasievorm word dan geteken deur die Adviseur en die student.  Die student kan nou met die ondertekende registrasiedokument waarby die finansiële verslag aangeheg is, by Akademiese Administrasie in die Joon van Rooy-gebou gaan Registreer. 

VEREFFENING VAN UNIVERSITEITSREKENING
Klas- en losiesgeld is betaalbaar in maandelikse paaiemente.  Maandelikse paaiemente word bereken deur die verskuldige balans na registrasie te neem, ongeag enige vooruitbetalings, en dit te verdeel in die oorblywende maande tot einde Junie.

Hierdie paaiemente word aangedui op die maandelikse rekeningstate, en is betaalbaar binne dertig dae na rekeningdatum, met 'n finale betaling ter volle vereffening op 31 Julie. Rekeningstate begin op die 1ste van die maand en eindig altyd op die laaste dag van die maand. 

Die bedrag van R 500 wat betaal was vir 'n aansoek om toelating tot die koshuis, asook die R 4 000 nie terugbetaalbare bedrag ter bevestiging van die koshuisinwoning in die geval van eerstejaarstudente - wat reeds betaalbaar was.  Die R 4 000, of R 500 in die geval van senior studente, word as 'n losiesdeposito op u rekeningstate aangedui en sal aan die einde van Maart oorgeplaas word as krediet op u klas- en losiesgeldrekening.  Indien u nie verder by hierdie instansie gaan studeer nie, is slegs die R500 Losies Deposito terugbetaalbaar en kan u telefoniese navraag doen by (018) 299-2674, faks na 087 230 3700 of 'n e-pos stuur na puk-studyfees@nwu.ac.za

Ander gelde is streng betaalbaar binne dertig dae na rekeningdatum. 

In die geval waar student agterstallig raak met enige bedrag in terme van bogenoemde betalingsvoorwaardes, sal die Universiteit rente op sodanige agterstallige bedrae hef. 

Vol vereffening van ’n jaar se Klas- en losiesgeld kwalifiseer vir ’n vroe betalings korting van 2,5%. Die korting sal slegs toegestaan word indien die skuld ten volle vereffen word en reeds teen die laaste dag van Maart in die Universiteit se bankrekening reflekteer. Kontak asseblief Rekeningnavrae in die verband by (018) 299 2667/ 2668/ 2669/ 2670/ 2671/ 2672/ 2673 of kontak ons per e-pos by  PC-studyfees@nwu.ac.za

MINIMUM BETAALBARE GELDE 2018

KOSHUIS & AF-KAMPUS STUDENTE

 

 

Verpligte 1ste minimum betaalbare gelde vir 2018

 

Mafikeng

 

Potchefstroom

 

Vaal

Af- kampus Studente

Eerste betaling op klasgeld

6 980

6 980

6 980

6 980

NWU Registrasiegeld

1 740

1 740

1 740

1 740

Eerste betaling op losiesgeld:

PK    &    VDK    eerste betaling,       MK betaling per semester

 

 

8 590

 

 

6 930

 

 

6 930

 

 

0

Etes tydens R&O* (Verpligtend vir koshuis-eerstejaars)

 

0

 

1 290

 

0

 

0

Verpligte minimum eerste betaling

17 310

16 940

15 650

8 720

Aanbeveelde deposito for etes (Februarie & Maart 2018)

 

0

 

3 355

 

0

 

0

TOTAL

17 310

20 295

15 650

8 720

NIE-KOSHUIS & AF-KAMPUS STUDENTE

 

Verpligte 1ste minimum betaalbare gelde vir 2018

 

Mafikeng

 

Potchefstroom

 

Vaal

Af- kampus Studente

Eerste betaling op klasgeld

6 980

6 980

6 980

6 980

NWU Registrasiegeld

1 740

1 740

1 740

1 740

Verpligte minimum eerste betaling

8 720

8 720

8 720

8 720

 

*Registrasie- en Oriënteringsprogram vir eerstejaars. Eerstejaar dorpstudente moet self vir etes voorsiening maak.

**Etes teen R110 per dag vir 170 akademiese dae = R18 700 per jaar of R2 200 per maand.

 

Hierdie is slegs ‘n aanduiding!

ETEGELD VIR 2018

Etes word streng op kontantbasis  by die Universiteit hanteer. Dit beteken dus dat u slegs dit wat u op u eterekening inbetaal, beskikbaar het; Geen krediet word dus meer op etes verleen nie!  Etes, bereken teen R 110 / per dag vir 170 akademiese dae, beloop ongeveer R18 700 per jaar, of  R2 200 per maand. Hierdie is slegs 'n aanduiding! 'n Direkte bankdeposito of elektroniese inbetaling kan gemaak word in enigeen van die Noordwes-Universiteit se bankrekenings by ABSA Bank, Eerste Nasionale Bank, Nedbank of Standardbank. By ABSA se Rekeningbetalings, ENB se Public Recipients, Nedbank se Bank-approved beneficiaries of Standard Bank se Companies moet die rekeningnaam "NWU VENDING" vanuit die bank se lys van begunstigdes gekies word. Slegs die 8-syfer-universiteitsnommer sal as begunstigdeverwysing aanvaar word. Indien u sou verkies om wel 'n betalings-bewys te stuur, faks dit na 087 230 370 1 of e-pos na NWU-bankdeposit@nwu.ac.za. Dit is dus baie belangrik dat studente seker maak dat daar voldoende kontant op hul eterekening is vir aankope. Die onderskeie nommers is:   

ABSA 40-7010-0351, tak 632-005    
ENB 6216-191-6849, tak 240-438    
• Nedbank 1713-378-558, tak 171- 338    
Standardbank 33-038-243-8, tak 052-838.

NWU VENDING is dus uitsluitlik vir die kontant etestelsel bedoel terwyl NWU STUDENT vir Klas-, losies en andergeld bedoel is. Gelde kan ook steeds by die kassier in die Joon van Rooy-gebou vanaf 08:00 tot 15:30 weeksdae inbetaal word. 'n Spesifieke voorwaarde vir die gebruik van die universiteitskaart is dat die student aanspreeklikheid aanvaar vir alle finansiële transaksies wat daarmee aangegaan word.