Studentegelde & Debiteure - Index

STUDENTEGELDE & DEBITEURE

Welkom by Studentegelde & Debiteure (SFD)

Studentegelde & Debiteure (SFD) is ’n ondersteunings-departement van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. SFD streef daarna om alle studente en personeel te bedien met flinke en vriendelike diens.  Die afdeling se afkorting is SFD wat afkomstig is van die Engelse Student Fees & Debtors.

Die doel van die departement is om die finansiële administrasie rondom studente- en diverse debiteure, en alles wat daarmee verband hou, te behartig. Hierdie webwerf het ten doel om u bekend te stel aan ons personeel en aktiwiteite.

Rig asseblief enige navrae, versoeke of voorstelle aan:

Die Afdelingshoof (Waarnemend)
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Studentegelde & Debiteure (SFD)
Privaatsak X6001, Potchefstroom, 2520

Tel:     +27 (18) 299 2614
Faks:  +27 (87) 231 5398
E-pos: 20412312@nwu.ac.za

Betaalbare Gelde en Finansiële Reëls