Dienste | Finansiële Steundienste | NWU | Noordwes-Universiteit

VAAL  KAMPUS  FINANSIëLE  STEUNDIENSTE

 

Voorgraadse Lenings

 

​NSFAS

NSFAS Leningskema

Aansoeke word deur NSFAS self hanteer en verwerk.

 

Aanlyn aansoekvorms is beskikbaar op die NSFAS webblad vanaf 1 Augustus 2017 tot 30 November 2017: www.nsfas.org.za

 

Senior Studente:  - Slegs nuwe aansoekers moet elektronies aansoek doen.

                               - Huidige NSFAS-studente wie 'n kontrak voltooi het en die lening ontvang het,

                                 moet NIE aansoek doen vir 2018 nie.

                                 Die aansoek sal oorgedra word tot jy jou studies voltooi het, indien  jy aan die

                                 akademiese kriteria voldoen het: 50% + 1 vir geregistreerde modules.

  

Geen harde kopieë of laat aansoeke word aanvaar nie.

 

Kontak die NSFAS Kantoor by:

Deelnr:   0860 067 327

E-pos:    info@nsfas.org.za

 

NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Jou aansoek waarborg NIE dat jy goedgekeur sal word vir NSFAS nie. Maak asb dus seker dat jy vir ander beurse ook aansoek doen.


Eduloan

Studente kan ook aanklop by Eduloan, 'n onafhanklike finansiële instansie, wat studielenings bied:

Eduloan

 

 

 

Tel: 0860 55 55 44

Doen aanlyn aansoek: www.myeduloan.co.za

Vir jou gerief is daar ’n Eduloan-kantoor op die kampus by Gebou 19, tel. 016 910 3133.

 

Verwante skakels vir onafhanklilke lenings:

Absa
FNB
Nedbank
Standard Bank


NWU-beurse - Voorgraads


NWU-beurse vir voorgraadse studente

Kitsinligting 2018


Aansoekvorms:

 


Funza Lushaka Onderwysbeurs

 

Belangrike inligting vir eeste aansoekers: http://www.funzalushaka.doe.gov.za/application/application.jsp

 

PROSEDURE VIR AANSOEK:

 •   Studente moet aanlyn aansoek doen sodat die aansoek direk op die datatbasis van die 
    Departement van Onderwys vasgelê word.
 •   Beide die aanlyn aansoekvorm en nodige dokumentasie moek ook ingehandig word by
    Finansiële Steundienste, Gebou F19.
        Aansoeke kan ook per e-pos gestuur word aan: VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za

      OF

        Gepos word aan: Funza Lushaka Beurse, Posbus 1174, VANDERBIJLPARK 2520

 

Voornemende Gr 12-studente heg die volgende dokumente aan:

        -  Gesertifiseerde afskrif van ID

        -  Gesertifiseerde afskrif van matrieksertifikaat

        -  Uitdruk van elektroniese aanlyn aansoek
                         

Studente van die Universiteit heg die volgende dokumente aan:

       -  Gesertifiseerde afskrif van ID

       -  Gesertifiseerde afskrif van akademiese rekord

       -  Registrasiebewys 2017

 

Sluitingsdatums

Heraansoeke:     1 Oktober 2016 tot 16 November 2016

Nuwe aansoeke: 1 Oktober 2016  tot 13 Januarie 2017

 

 

Navrae: http://www.funzalushaka.doe.gov.za/

 

Sien notas ten opsigte van voltooiing van die aansoekvorm

 


NWU-beurse - Nagraads

Hoe doen ek aansoek?

Voltooi die aanlyn aansoekvorm in en stuur saam met die vereiste bewysstukke aangeheg aan u registrasiekampus. Geen fakse word aanvaar nie. 2018-Beursinligting is vanaf Augustus 2017 beskikbaar.

Inligtingspamflet

Lees die Kitsinligting vir Honneurs studente en Meesters- en Doktorale studente deeglik deur alvorens u aansoek doen.
 
Om aansoekvorms oop te maak en aanlyn te voltooi kan Adobe Reader gratis afgelaai word.    
Vorms moet digitaal geteken word. Lees asb instruksies
 

A   NWU Nagraadse Beurse

AANSOEKVORMS:           Honneurs
                          Meesters
                          Meesters Vordering en Vorderingsverslag (Addendum A)*
                          Doktoraal
                          Doktoraal Vordering en Vorderingsverslag (Addendum A)*
 
* Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs.
 

B    NWU Nagraadse Adademiese Merietebeurs

 AANSOEKVORM:           Akademiese Meriete*
 
*Studente van ander Universiteite: Hierdie studente moet jaarliks vir die beurs op die voorgeskrewe vorm aansoek doen. Die beurs word slegs outomaties bereken vir studente van die Noordwes-Universiteit. 
 
Die NWU Nagraadse Beurs en Akademiese Merietebeurs is twee aparte beurse.

Sluitingsdatums

Honneurs Beurs:                      31 Desember 2016
Meesters en Doktorale Beurs:  31 Maart 2017
Akademiese Merietebeurs:       31 Maart 2017

Beursnavrae

Stuur beursaansoekvorms en rig e-pos navrae aan u registrasiekampus:
 
Mafikeng:            MC-PostGradBurs@nwu.ac.za
Potchefstroom:    PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za 
Vaal Triangle:      VC-Postgrad-Burs@nwu.ac.za

 

Inligting vir Internasionale Studente

 


Buitebeurse

 

Algemene Inligting

Studente wat finansiële steun benodig om hul studies te voltooi, kan gerus uitkyk vir die boek:  "THE BURSARY REGISTER FOR 2012" wat beskikbaar is by boekwinkels, biblioteke en inligtingskantore. Kontak asb vir:

Riva Levin:

Tel:  +27 (0)11 672 6559

Webwerwe om te besoek vir meer inligting oor buitebeurse:                      

Bursaries Directory
Firststep
Gal
Gostudy
Vuma