Vaaldriehoekkampus, Fakulteit Geesteswetenskappe, Skool vir Gedragswetenskappe, Kwalifikasies en kort kursusse

Skool vir Gedragswetenskappe

Kwalifikasies en kursusse


 • BA Pastorale Berading in Sielkundige Konteks

 • BA Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur

 • BA Sielkunde & Sosiologie

 • BA Sielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur

 • BA Maatskaplike Werk en Sielkunde

 • BA Maatskaplike Werk Verskillende kortkursusse word tans deur personeellede in hierdie skool aangebied en ontwikkel

Verskillende kortkursusse word tans deur personeellede in hierdie skool aangebied en ontwikkel.

Sielkunde

 • Internskap vir Geregistreerde Beraders

 • Kortkursus in Basiese Berading

 • Voortdurende Professionele Ontwikkeling- (VPO-) aktiwiteite vir Sielkundiges en Geregistreerde Berader


Maatskaplike werk

 • Trauma en Verlies

 • Evaluering van en intervensies vir seksueel mishandelde kinders


Arbeidsverhoudingebestuur

Die skool bied 'n algemene en gevorderde kursus in Arbeidsverhoudinge aan. Die doel van hierdie kursusse, wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO) geakkrediteer is (NKR-vlak 5), is om aan die afgevaardigdes n bre blik oor en begrip van die bestuur van Arbeidsverhoudinge binne die raamwerk van die verskillende arbeidswette in die Suid-Afrikaanse konteks te verskaf.


Konsultasie

Konsultasiedienste word aan verskillende instellings verskaf, insluitend NRO‘s, hospitale, kerke, welsynsorganisasies en verskillende nywerhede in die omgewing.

Diensverskaffing

Professionele sielkundige en maatskaplikewerk-dienste word ook verskaf aan ouer/kind-pare, studente, volwassenes en paartjies wat bystand versoek.

Akademici is mentors en konsultante vir verskeie maatskappye in die Vaaldriehoek-omgewing. Die dosente is ook betrokke by navorsingsprojekte en normbepalingsaktiwiteite in die nywerhede van die Vaaldriehoek-streek.

Akademici tree op as gasdosente en eksterne eksaminatore vir verskillende universiteite in Suid-Afrika en oorsee.

Akademici en dosente verskaf dus aan studente 'n gebalanseerde perspektief op teorie en praktyk.