NWU, Vaaldriehoekkampus, Geskiedenis van die Vaaldriehoekkampus

DIE NWU
Onlangese Geskiedenis

Geskiedenis van die Vaaldriehoekkampus

In antwoord op die beroep van besigheid en die bedryf

Die Vaaldriehoekkampus het ’n besondere prestasie om op te roem: dit is gestig op algemene aandrang van besighede en die bedryf rondom Vanderbijlpark, ’n groeipunt in Gauteng.

Dit het alles in 1963 ’n aanvang geneem toe die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) begin het om op versoek opknappingskursusse vir kosterekenmeesters in die Vaaldriehoek aan te bied.

Drie jaar later, in 1966, het dosente wat van Potchefstroom gereis het, begin om ’n deeltydse BCom-graad in Vanderbijlpark aan te bied. Dit is in 1970 deur deeltydse lesings vir ’n BA-graad gevolg.

Studentegetalle het bestendig toegeneem en daartoe gelei dat ’n voltydse kantoor in 1973 in die Vaaldriehoek tot stand gekom het. In 1976 is voorts deeltydse lesings vir ’n BSc-graad aangebied en die eerste drie permanente professors is na Vanderbijlpark oorgeplaas.

Voltydse lesings het in Januarie 1977 begin, met ses permanente dosente vir 52 voltydse studente. ’n Jaar later het die Vaaldriehoek sy akademiese aanbiedings verder uitgebrei deur ’n BEd-graad en Hoër Onderwysdiploma by te voeg.

Die kampus se naam is in 1983 amptelik na die Vaaldriehoekkampus verander, en ’n viserektor is aangestel. Konstruksie aan die kampus op die wal van die rivier het begin en die eerste professors in die Fakulteit Ingenieurswese is aangestel.

’n Groot mylpaal is in 1984 bereik toe studentegetalle tot 1 140 gegroei het en die eerste gradeplegtigheid vir 99 graduandi gehou is.

’n Jaar later, in 1985, is die eerste twee manskoshuise betrek, en binne twee jaar het die kampus die kapasiteit gehad om 185 studente in koshuise te huisves.

Die kampus is steeds suksesvol bedryf, maar het in 1992 ’n afname in studentegetalle ervaar, van ongeveer 1 900 na 1 500. Engels is as alternatiewe medium van onderrig ingevoer en daardeur is die kampus ’n meer gemeenskapsgeoriënteerde instelling gemaak.

1994 het die begin van ’n omvattende transformasie op die kampus ingelui. ’n Vierjaar-BCom-graad is onder andere vir studente uit agtergeblewe gemeenskappe ingestel en die eerste ten volle demokratiese verkiesings is vir die Verteenwoordigende Studenteraad gehou.

Oor die volgende dekade het die Vaaldriehoekkampus sy posisie as hoër onderwysreus in die streek versterk. Teen 2003 het die studentegetalle tot 2 247 toegeneem – vir die eerste keer in die kampus se geskiedenis meer as 2 000. Ten tyde van die samesmelting in Januarie 2004, toe die Vaaldriehoekkampus een van die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit geword het, het die kampus se studentegetalle tot 3 038 gegroei.