NWU, Meertaligheid

DIE NWU

Meertaligheid

Oor die afgelope 10 jaar het die NWU meer as enige ander Suid-Afrikaanse universiteit tot veeltaligheid en nasiebou bygedra. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT) het in 2010 die Taaldirektoraat aangewys as wenner in die kategorie vir tolking en vertaling. Daarby was die NWU saam met die Universiteit van Kaapstad tweede in die onderwyskategorie vir hoëronderwysinstellings. Die NWU het in 2008 die Pansat-toekenning gekry vir die hoëronderwysinstelling wat die meeste tot meertaligheid en nasiebou bygedra het.

Alle hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika moet ’n formele taalbeleid hê en ’n veeltalige werk- en onderrigomgewing vestig. Wat die NWU onderskei, is die baanbrekersrol wat ons speel om te verseker dat veeltaligheid in die praktyk werk. Ons glo dat mense bemagtig word wanneer hulle taalvoorkeure gerespekteer word, en daarom styg ons dikwels met ons taalbeleid en -praktyk bo statutêre vereistes uit.

Om meertaligheid in ons werk- en onderrigomgewing te bevorder, het die NWU ’n aantal innoverings ingevoer:

Drie werkstale: Engels, Setswana en Afrikaans is die amptelike kommunikasietale vir die personeel op die drie kampusse. Hierdie tale is gekies omdat dit die belangrikste tale is wat gebruik word in die streek wat die NWU bedien.

Klaskamer-tolkdienste: Om studente met ander taalbehoeftes te akkommodeer, gebruik die NWU klaskamer-tolkdienste. Op die Potchefstroomkampus, waar Afrikaans die taal van onderrig is, word Engelse tolking gebruik vir wye verskeidenheid geselekteerde programme. Tolkdienste in Setswana word in sekere modules in die BEd-program voorsien. Tolkdienste word ook op beperkte skaal op die Vaaldriehoek- en Mafikengkampus gelewer.

Kommersiële tolkdienste: Gegrond op die sukses van klaskamertolking binne die Universiteit, lewer ons die dienste aan ander onderwysinstellings . Tot dusver is die diens by die Potchefstroomse Landboukollege en by twee laerskole in Potchefstroom en twee ander universiteite in Suid-Afrika, ingestel.

Taalombudsman: Die NWU het ’n taalombudsman om alle kwellings en klagtes oor taal te ondersoek en hanteer. Die ombudsman is prof Marlene Verhoef, direkteur van die NWU se Institusionele Taaldirektoraat.