Noordwes-Universiteit (NWU) stig Leierskaps- en Bestuursakademie

Noordwes-Universiteit (NWU) stig Leierskaps- en Bestuursakademie

Institusionele Kantoor – Op 6 Mei 2013 was ’n groep uitgesoekte gaste die getuies van diebekendstelling van die nuwe NWU Leierskaps- en Bestuursakademie in Sandton. Die Akademie het tot stand gekom deur ’n vennootskap te sluit met thinking fusion Consulting (Edms) Bpk, ’n leierskapsontwikkelingsmaatskappy wat oor die afgelope vyf jaar meer as 1 500 leiers regoor Suid-Afrika opgelei het.

Die Akademie, wat ten doel het om ’n betekenisvolle rol in leierskaps- en bestuursdenke in Suid-Afrika te speel, is lank reeds ’n droom van dr Theuns Eloff, visekanselier van die NWU. Volgens sy nuwe missie is die Akademie se doel om leierskapseienskappe van huidige en toekomstige leiers binne die NWU, die openbare en privaat sektor, en ander Suid-Afrikaanse hoëronderwysinstellings uit te bou. Die Akademie streef daarna om die middelpunt van leierskapkennis en -navorsing in Suid-Afrika te word, en hoop om eendersdenkende mense bymekaar te bring om oor leierskapsdenke en -praktyke te debatteer, en dit uit te bou.

Dr Eloff het tydens die bekendstelling gesê dat die werklike rede waarom die Noordwes-Universiteit se Bestuur besluit het om as vennoot met thinking fusion saam te werk om ’n Leierskaps- en Bestuursakademie by die universiteit te stig, is om ’n leidende rol in die slyp van mensekapitaaltalent te speel.

“Ons glo werklik dat dit nie voldoende is vir die universiteitsektor (en trouens al die sektore op openbare sowel as die privaat terreine) om voort te gaan om bestuurders te hê wat ’n mate van belangstelling in die uitgesoekte beste praktyke toon; wat soms bereid is om hulle eie ondernemings te verbeter; en wat slegs die nodige pogings aanwend om by geleentheid ’n positiewe resultaat te verseker nie,” het hy bygevoeg.

Die Akademie sal in die kantoor van die visekanselier geleë wees, en die interne leierskap- en bestuursontwikkelingprogramme wat vir NWU-bestuurders aangebied word, sal deur die Departement: Mensekapitaalontwikkeling bestuur word. Ooreenkomstig ’n getekende Memorandum van Verstandhouding sal die programme wat ekstern aan openbare en privaat organisasies aangebied word, deur thinking fusion bestuur en aangebied word.

Die NWU Leierskaps- en Bestuursakademie het ’n breër doel:
- Om ’n sentrum van leierskapsinsig, -navorsing en -kennis vir Suid-Afrika se leiers te word.
- Om die praktyk van kollektiewe en individuele leierskap saam met ander belanghebbers aan almal in Suid-Afrika te bevorder.
- Om leierskap- en bestuursprogramme vir die NWU asook die privaat en openbare sektor te ontwikkel en aan te bied.
- Om die NWU as die sentrum van uitnemendheid in leierskap en bestuur in Suid-Afrika te posisioneer.
- Om die NWU te posisioneer as die leierskapsentrum wat aan die voorpunt is van die nuwe samewerkende leierskapsmodel wat Suid-Afrika sal verlos uit sy toenemend pynlike nabevrydingsdilemmas wat tans ervaar word.
- Om ’n openbare en apolitiese platform te skep van eendersdenkende en toekomsgerigte leiers wat hulle openlik tot Suid-Afrika se toekoms verbind.

Die saamgesmelte leierskap- en bestuursontwikkelingsbenadering wat intern aan NWU-bestuurders aangebied sal word, sal ’n oriënteringsprogram vir nuwe bestuurders, ’n leierskapsontwikkelingsprogram, ’n ontwikkelingsprogram vir nuwe bestuurders, en pasgemaakte opleidingseminare insluit. Die eerste interne program vir senior bestuurders sal in Junie ’n aanvang neem.

In hierdie vennootskap met die bedryf het die NWU die leiding geneem met die vestiging van ’n gesamentlike handelsmerk van die Leierskaps- en Bestuursakademie as een van sy gedeelde steundienste. Daar word geglo dat die universiteite die samelewing moet dien deur by sulke vennootskappe betrokke te raak, en só ons kundigheid buite die spreekwoordelike “ivoortoring” moet aanwend. (“Daar word aanvaar dat die universiteite die samelewing waarin hulle hulleself bevind, moet dien deur by sulke vennootskappe betrokke te raak, en só hulle kundigheid buite die spreekwoordelike “ivoortoring” moet aanwend.”)

Hoewel die sektorale liggaam van die 23 Suid-Afrikaanse universiteite, Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA), deur middel van sy HELM-aanbieding met leierskaps- en bestuursopleiding binne die universiteitsomgewing begin het, sal dit ’n geruime tyd neem om ’n kritieke massa in terme van deelname te bereik. Die NWU wil hiermee help en sien daarna uit om leiers en senior bestuurders van al die Suid-Afrikaanse universiteite te kry om by ons uitstekende kursusse aan te sluit.

Dr Eloff het afgesluit deur te sê dat die NWU glo dat dit goed geplaas is om hierdie onderneming te begin. “Ons heg per slot van sake hoë waarde aan sterk leierskap en korporatiewe beheer – die feit dat ons vyf jaar na mekaar PricewaterhouseCoopers se nasionale toekenning vir die bes-bestuurde universiteit in Suid-Afrika verwerf het, beklemtoon dit.”

Navrae:    Louis Jacobs, Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie en Belanghebberverhoudinge, Institusionele Kantoor, Noordwes-Universiteit
        018 299 4918 / 082 901 6435


Dr Theuns Eloff, visekanselier van die Noordwes-Universiteit (links) saam met dr René Uys en Mnr Harry van der Merwe, direkteure van thinking fusion, tydens die bekendstelling van die Noordwes-Universiteit Leierskaps- en Bestuursakademie.

 

Kontakbesonderhede NWU Leierskaps- en Bestuursakademie

Dr René Uys -  082 888 9702, rene@thinkingfusion.co.za
Harry van der Merwe -  082 655 4027, harry@thinkingfusion.co.za
Madelaine Posthumus -  083 231 0048, madelaine@thinkingfusion.co.za, kantoor (011) 475-8688