Institusionele Kantoor, NWU, Diversiteit, Gelykheid en Menseregte

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Dienste: Werknemers met gestremdhede

Die doelstellings van doeltreffende bestuur met betrekking tot werknemers met gestremdhede is om aan bestuur 'n duidelik omlynde normatiewe raamwerk te gee waarbinne die integrasie van mense met gestremdhede begryp en bestuur kan word sodat die NWU kan besef dat wanneer daar met mense met gestremhede omgegaan word, 'n mens met uiters persoonlike en sensitiewe kwessies te make het.Terwyl die NWU nie die grense wil oorskry nie, wil hy sy begrip van gestremdhede verbreed en dienooreenkomstig beplan ten einde die fundamentele beginsel te vestig dat mense met gestremdhede regverdig behandel en redelik geakkommodeer sal word.

Vir meer inligting, lees die Ongeskiktheidsbeleid.