Geskiedenis van die Potchefstroomkampus, Potchefstroomkampus, NWU

DIE NWU
Onlangse geskiedenis

Geskiedenis van die Potchefstroomkampus

Die klein begin het groter dinge voorspel

Vyf studente en twee dosente – dit was die somtotaal van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) toe dit meer as 'n eeu gelede gestig is. 

Hoe het die tye verander! Teen 2004, toe dit die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit geword het, het die voormalige PU vir CHO meer as 25 000 studente en 500 dosente gehad. Vandag is dit verreweg die grootste van die NWU se drie kampusse.

Hier is die hele verhaal van hoe die kampus vanaf sy nederige begin in 1869 tot nou gevorder het.

Die kampus het afgeskop as die PU vir CHO, wat op sy beurt uit die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) ontstaan het.

Op 29 November 1869 het die stigters van die Teologiese Skool in Burgersdorp besluit dat opvoeding ook aan voornemende onderwysers en studente sonder enige besondere beroep in gedagte, verskaf moes word. Dirk Postma en Jan Lion-Cachet was die eerste dosente, met slegs vyf studente.

Vroeg in 1877 is ’n Literariese-afdeling/departement gestig, met sy eie professor, Petrus Postma. Die departement is spesifiek opdrag gegee om studente vir akademiese grade of as onderwysers op te lei. Om verskeie redes is die Teologiese Skool, met sy Literariese Departement, in 1905 na Potchefstroom oorgeplaas.

In 1919 is die Literariese Departement ter wille van subsidies van die Teologiese Skool geskei en "Het Potchefstroom Universiteitskollege voor Christelike Hooger Onderwijs" (PUK) het tot stand gekom as ’n hoëronderwysinstelling wat onafhanklik van die GKSA was.

In 1921 is die Potchefstroomse Universiteitskollege, sonder sy bekende “vir”, by die Universiteit van Suid-Afrika ingelyf. Na herhaalde pogings het die PUK in 1933 sy titel “vir Christelike Hoër Onderwys” wettiglik teruggekry. In 1951 is die PUK erken as ’n onafhanklike universiteit, bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO).

In 1966 is die Vaaldriehoekkampus in Vanderbijlpark (Gauteng) gestig in reaksie op versoeke van sake- en bedryfsleiers in die Vaaldriehoek.

In 1996 is die eerste kursusse via telematiese leerstelsels (kontakonderrig oor ’n afstand) vir studente in meer as 25 studiesentrums landwyd aangebied.

Op 1 Januarie 2004 het die PU vir CHO die Potchefstroomkampus van die nuwe Noordwes-Universiteit (NWU) geword.