Boodskap van die Direkteur

NAVORSINGSFOKUSAREA
Sosiale Transformasie

Boodskap van die Direkteur

Die Fokusarea: Sosiale Transformasie het homself oor die afgelope vier jaar op ’n navorsingsgeorinteerde wyse as ’n voorste navorsingsinstelling en krag vir verandering in die herposisionering van die fakulteit en die kampus gevestig.   Hierdie perspektief kan in terme van ’n groot verbetering in artikeluitsette, projeknavorsing en die inskrywings van meestergraad- en doktorale studente gemotiveer word.

Die Fokusarea konsentreer op die volgende navorsingsprogramme, naamlik:

  • Regeerkunde en Transformasie.

  • Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid (sentrum word ontwikkel).

  • Sosiale Dinamika.

  • Grondslae Ondersoek.

  • Waterstudies.

  • Rampstudies (gevestigde sentrum).

  • Kommunikasie in 'n transformerende Suid-Afrikaanse samelewing.

     

Ek is oortuig dat hierdie Fokusarea instrumenteel kan wees in die nakoming van die Universiteit se visie om ’n toonaangewende universiteit in Afrika te wees, gedryf deur die strewe na kennis en innovasie.

 

Geskiedenis van die Fokusarea

Die Fokusarea: Volhoubare Sosiale Ontwikkeling het in 2000 tot stand gekom, maar was eers teen 2004 ten volle in bedryf. Gedurende 2006 is daar oorweeg om die Fokusarea: Volhoubare Sosiale Ontwikkeling te termineer, aangesien die direkteur en die sekretaris bedank het. Die eise van die bestuursmodel (navorsing moet gefokus bestuur word) eerder as die oortuiging dat die fokus een honderd persent korrek was, het die besluit vergemaklik om met die Fokusarea: Volhoubare Sosiale Ontwikkeling voort te gaan. Toe Prof Duvenhage sy pligte as Direkteur van die Fokusarea in Oktober 2006 hervat het, het hy ’n fokusarea sonder enige permanente personeel aangetref. Die meeste van die take is as ’n noodmaatrel deur die Skool vir Filosofie hanteer.

Sedert 2007 het die fokusarea nuwe navorsings- en nagraadse programme ontwikkel en is onder ’n nuwe naam en bestuurstruktuur bedryf. Artikeluitset, nagraadse inskrywings en projeknavorsing het dramaties verbeter. Gedurende 2009 was die artikeluitset van 57,75 die hoogste op die kampus en aan die NWU.

Die Fokusarea: Sosiale Transformasie is tans een van die voorste navorsingstrukture in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte en instrumenteel in die herposisionering van die fakulteit as navorsingsgeorinteerde instelling en ’n dinamiese krag in die eksterne omgewing.