Algemeen | Navorsingondersteuning

Departement van Navorsingsondersteuning

Die Departement Navorsingsondersteuning (DNO) is in 1999 as deel van die voormalige PU vir CHO gestig. Dit het na aanleiding van 'n eksterne oudit ter ondersteuning van 12 nuwe navorsingsfokusareas tot stand gekom. Op daardie stadium het die universiteit hoofsaaklik op onderrig-leerprogramme gefokus en minder klem gelê op navorsing. Die 12 fokusareas het dit baie makliker gemaak om navorsing aan die universiteit te bestuur. Die Departement Navorsingsondersteuning, onder leiding van die Navorsingsdekaan, kon op verskeie maniere ondersteuning bied.

Die NWU en verbandhoudende strukture het in 2004 tot stand gekom nadat die voormalige Potchefstroom Universiteit met die voormalige Universiteit van die Noordwes saamgesmelt het. Die Departement Navorsingsondersteuning is binne die Institusionele Kantoor geposisioneer om sodoende navorsing op al die kampusse te ondersteun. Die Departement het nou 'n direkteur wat aan die Adjunk-visekanselier: Navorsing, Innovasie en Tegnologie verslag doen.

Die Departement Navorsingsondersteuning hanteer alle navorsingsadministrasie en -ondersteuning aan die NWU en bied 'n gespesialiseerde personeelfunksie om navorsing en gevorderde akademiese onderrig in simbiose te stimuleer. Die DNO bevorder hierdie praktyk in lyn met die Universiteit se eiesoortige benadering tot wetenskapsbeoefening.

Die DNO vervul die volgende funksies in die nastreef van hul doelwitte:

  • Skep 'n omgewing wat gunstig is vir die ontwikkeling van 'n universiteit waar 'n balans tussen navorsing en onderrig-leer gehandhaaf word
  • Verbeter die navorsingsprofiel van die NWU om sodoende een van die vyf beste universiteite in Suid-Afrika te word wat betref navorsingsuitsette, produktiwiteit, en gefokusde uitnemendheid
  • Vestig 'n relevante en dinamiese navorsingskultuur
  • Implementeer die ontwikkelingsprogram vir navorsingskapasiteit
  • Moniteer die implementering van die navorsingsentiteitsmodel en pas dit aan soos en waar nodig: lei en ondersteun nuwe navorsingsentiteite om gevestig te word
  • Streef multi- en transdissiplinêre, gesamentlike navorsingsprogramme na
  • Strewe na relevante en dinamiese implementering van kundigheid, kommersialisering van navorsingsresultate en gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte
  • Optimaliseer die implementering van kundigheid wat betref inkomste en impak.

 

Institusionele Navorsingsteunkommissie

Die doel van die Institusionele Navorsingsteunkommissie is om die Institusionele Senaat (via die Institusionele Komitee vir Navorsing en Innovasie) van kundige raad te voorsien rakende die gehalte van navorsingsprogramme binne die NWU se erkende Navorsingsentiteite en Navorsingsentra. Die komitee adviseer ook die Institusionele en Kampusbestuur oor navorsingsbeleide en prosedures vir die bevordering van navorsing.

IKNI Handleiding vir Nagraadse Studente

Die handleiding is 'n bindende beleidsdokument wat riglyne verskaf oor die verskillende beleide en prosesse wat betrekking het op meesters-en doktersgraadstudies aan die NWU.
Ons beveel sterk aan dat alle voornemende en geregistreerde studente vertroud raak met die verskillende reëls, prosesse en beleide waarna in hierdie dokument verwys word.

Klik gerus op die skakel om die Nagraadse handleiding af te laai - IKNI Handleiding vir Nagraadse Studente