Aankondigings

Besit en gebruik van cannabis/dagga op NWU-kampusse is verbode

Datum: 16 Augustus 2019
 
Die universiteit het kennis geneem van die Konstitusionele Hof se beslissing wat voorsiening maak vir die wettige gebruik, besit en kweek van cannabis/dagga deur volwassenes – solank dit slegs vir privaat gebruik is. Daar is ook kennis geneem van die feit dat die Konstitusionele Hof die Parlement 24 maande tyd gegee het om konstitusionele defekte in wetgewing reg te stel wat die gebruik, besit en kweek van cannabis/dagga kriminaliseer.
 
Ondanks bogenoemde verbied die hofuitspraak die volgende:
 
 • Die gebruik of rook van cannabis/dagga in die openbaar (openlik), en
 • Die koop, verkoop of handel in cannabis/dagga.
 
In die tussentyd (terwyl ons wag dat die Parlement defekte in wetgewing regstel) wil die universiteit graag sy standpunt oor hierdie kwessie duidelik stel deur die volgende instruksies uit te reik: 
 
 • Geen personeellid of student mag cannabis/dagga gebruik, rook, versprei, koop, verkoop of in sy/haar besit hê terwyl hy/sy teenwoordig is op ʼn universiteits- of universiteitsbeheerde perseel of by ʼn universiteitsverwante funksie of aktiwiteit of by enige plek of in enige omstandighede waar hy/sy die universiteit verteenwoordig of beskou word as iemand wat die universiteit verteenwoordig of waar hy/sy geïdentifiseer word as ʼn personeellid of student van die universiteit nie;
 • Enige gebruik van cannabis/dagga in welke vorm ook al vir ontspanningsdoeleindes of vir enige ander doel op ʼn universiteits- of universiteitsbeheerde perseel is streng verbode;
 • Universiteitspersoneel en -studente word verbied om cannabis/dagga te besit, te gebruik, te kweek of te rook op NWU-persele, by die universiteit se koshuise of op universiteitsbeheerde persele;
 • Enige student wat versuim om gehoor te gee aan hierdie instruksies of wat hierdie instruksies, of enige reël, prosedure of regulasies van die NWU oortree, kan aangekla word van wangedrag en sal mee gehandel word in ooreenstemming met die universiteit se Studentetugreëls.
 • Enige personeellid wat versuim om gehoor te gee aan hierdie instruksies of wat hierdie instruksies, of enige reël, prosedure of regulasies van die NWU oortree, kan aangekla word van wangedrag en sal mee gehandel word in ooreenstemming met die universiteit se Gedragsbeleid.
Dit is die plig van elke personeellid en elke student om hom/haar te vergewis van alle relevante prosedures, regulasies, reëls en instruksies van die universiteit. Onkunde weens versuim van ʼn personeellid of student om homself/haarself van bogenoemde te vergewis, sal dus nie as ʼn verskoning aanvaar word in geval van ʼn oortreding nie.
 
Elmarie de Beer
Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite
 

NWU-bestuur se reaksie: Mnr en Mej NWU Mafikengkampus 

14 Augustus 2019

Die bestuur van die Noordwes-Universiteit het ’n besluit geneem oor die uitkoms van die Mnr en Mej NWU-kompetisie op die universiteit se Mahikengkampus op 10 Augustus 2019.

Hierdie geleentheid het plaasgevind in die konteks van Genderbewustheidsweek, wat geskeduleer is om later in Augustus plaas te vind. Die organiseerders het besluit om bewustheid te verhoog en diversiteit in die NWU te vier deur die tema van “diversiteit en LGBTQI+” te kies. Dit het beteken dat deelnemers van verskillende geslagte die kategorie kon kies waarin hulle verkies om deel te neem. Die goeie voorneme om bewustheid oor menseregte te verhoog en ’n inklusiewe omgewing te bevorder, word geloof.

Ten spyte van hierdie voornemens, het die organiseerders die tradisionele tweeledigheid van manlik en vroulik (Mnr en Mej NWU Mafikengkampus) behou.  Die behoud van hierdie tweeledigheid binne die konteks van die tema en doelwitte van die geleentheid was ’n oorsig deur die organiseerders. Ons sal dus met relevante belanghebbenders oor die saak kommunikeer om seker te maak dat ons ’n meer inklusiewe benadering gebruik deur die geleentheid en die titels van die wenners te herbenoem, en dat dit na soortgelyke geleenthede op ander kampusse en nasionaal deurgetrek word. 

Ons moedig al ons belanghebbers aan om die regte van al ons studente en personeel te respekteer en keur die beledigings teenoor enige van hulle af.

Ons Departement Studentelewe sal in ooreenstemming met ons strategie “om die NWU te transformeer en as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid te posisioneer”, en binne die raamwerk van nasionale wetgewing en beleide, met belanghebbers oor ’n wyer transformasieproses skakel. 

 


Skrywe van die NWU-bestuur aan OAL-studente (op grond van die NWU-besluit)

24 Junie 2019

Ons is bewus van die uitdagings wat ons OAL-studente gedurende die 1ste semester van 2019 ervaar het, en ons werk hard daaraan om oplossings te vind vir hierdie uitdagings en om te verseker dat geen OAL-student negatief daardeur geraak word nie.

Normaalweg bestaan jou finale punt (modulepunt) uit die deelnamepunt én die eksamenpunt. Weens die uitdagings wat ervaar word, het die NWU besluit dat:

 • Die finale punt slegs uit die eksamenpunt bestaan indien die punt 50% of hoër is.
 • Indien die deelnamepunt die finale punt kan verbeter, sal dit in berekening gebring word om die finale punt te bereken.
 • Indien die deelnamepunt ʼn negatiewe uitwerking op die finale punt sal hê, sal dit nie in berekening gebring word nie en sal slegs die eksamenpunt (50%+) gebruik word.


Hierdie besluit van die NWU geld slegs vir die Mei-Junie-eksamen van 2019. ʼn Tolvrye sms-lyn 33139, of student@odl.mynwu.info kan gebruik word vir navrae of om jou EOAL-ervaring met ons te deel.
 


Benoem kandidate vir kampusstudenterade

4 Junie 2019

Kennisgewing aan alle studente van die Noordwes-Universiteit (NWU): Benoeming van studente om te dien op die onderskeie kampusstudenterade (KSR’s)
Slegs ingeskrewe voltydse kontakstudente van die NWU mag geskik gekwalifiseerde studente benoem om te dien op die onderskeie Kampusstudenterade (KSR’s).
Let op die volgende voorwaardes soos uiteengesit in die NWU-statuut en die VSR-grondwet (skedule 2, bladsy 10) met betrekking tot die benoeming van kandidate:
ʼn Persoon mag benoem en verkies word om te dien op ʼn KSR indien die kandidaat:

 1. kwalifiseer om te stem in die verkiesing;
 2. ʼn geregistreerde student van die NWU is wat ingeskryf is vir ʼn program wat lei tot ʼn kwalifikasie;
 3. 70% van die modules geslaag het wat voorgeskryf is vir die kurrikulum van die kwalifikasie waarvoor die kandidaat ingeskryf was in die semester wat die verkiesing voorafgaan;
 4. geregistreer is vir 60% van die modules wat voorgeskryf is vir die kurrikulum van die kwalifikasie waarvoor die kandidaat ingeskryf is in die huidige akademiese jaar;
 5. nie geregistreer is, en nie sal poog om geregistreer te word, vir ʼn tydperk wat die maksimum studietydperk van die betrokke studie oorskry nie;
 6. ʼn volle termyn gedien het, of tans besig is om te dien, in ʼn leierskapsposisie binne die georganiseerde studentegemeenskap van die Universiteit, en
 7. Om te kwalifiseer vir benoeming en verkiesing tot die posisie van voorsitter van ʼn KSR moes die kandidaat reeds ʼn volle termyn as lid van die betrokke KSR gedien het.
 8. Om te kwalifiseer vir benoeming en verkiesing tot die posisie van Afstandstudentebeampte moet die kandidaat beskikbaar wees om deel te neem aan al die vergaderings en aktiwiteite van die VSR.

ʼn Persoon is gediskwalifiseer van benoeming as ʼn kandidaat vir verkiesing op ʼn KSR indien:

 1. sodanige persoon ingeskryf is in die eerste jaar van ʼn voorgraadse program;
 2. sodanige persoon reeds meer as twee volle termyne op ʼn KSR gedien het;
 3. ʼn belangebotsing kan ontstaan indien die persoon verkies word;
 4. sodanige persoon skuldig bevind is ingevolge die studentetugreëls van die Universiteit en ʼn vonnis opgelê is sonder die keuse van ʼn boete, of
 5. sodanige persoon ʼn misdaadrekord het.

Nominasies en aansoeke

Nominasies en aansoeke moet in die voorgeskrewe formaat ingevul en verkieslik per e-pos ingedien word voor of op die sluitingsdatum by die kantore van die onderskeie kampusdirekteurs vir Studentelewe:

Neem kennis dat die voltooide nominasie- en aansoekvorms ook in harde kopie voor/op die sluitingsdatum by die kantore van die onderskeie direkteure ingedien kan word:

 • Mafikengkampus: Mnr Jim Molautsi, Gebou 1A, Kantoor 205
 • Potchefstroomkampus: Dr Corrie Rheeder, Gebou F1, Kantoor 135
 • Vaaldriehoekkampus: Mnr Jacob Simango, Gebou 25, Kantoor G27

Laai die nominasie- en verkiesingskedule vir al drie kampusse hier af.

 


Munisipale watervoorsiening herstel

 

18 May 2019

Munisipale watervoorsiening is weer herstel

Onderbreking in watervoorsiening: Status en maatreëls

17 Mei 2019

Die volgende maatreëls sal deur die dag/volgende dae geïmplementeer word – verwys asseblief na die diagram om die verskillende areas te sien:

AREA 1: Ons is teleurgesteld met waterbesparing in hierdie area. Sedert 17:30 gisteraand tot vanoggend 04:00 is ongeveer 600 000 liter water hier gebruik. Die maatreëls is as volg:

 • Tydelike toilette sal voorsien word in die nabyheid van Gebou F5 en die kafeteria (Lover’s Lane).
 • Waterhouers sal by geboue F5, E8, G20 en G1 voorsien word om toilette op die grondvloere van hierdie geboue te diens.

AREA 2: Tydelike waterhouers sal by geboue geplaas word om hooftoilette op die grondvloere te diens.

AREA 3: Tydelike waterhouers sal by geboue geplaas word om die hooftoilette op die grondvloere te diens. Inwoningsdienste sal toilette by Kawerhof en Oosterhof diens.

AREA 4: Huidige maatreëls bly in plek. (Tydelike water sal voorsien word aan toilette in Geboue F20 en F21). Gebruikers in hierdie area word bedank vir hul spaarsamige watergebruik. Water is nie geskik vir drink nie.

AREA 5: Die reservoir is leeg; personeel moet van toiletfasiliteite in Gebou C1 gebruik maak.

AREA 6: Huidige maatreëls bly in plek. (Tydelike waterhouers sal by koshuise geplaas word – water is nie geskik vir drink nie.)

AREA 7: Huidige maatreëls bly in plek. (Tydelike waterhouers sal by koshuise geplaas word – water is nie geskik vir drink nie.)

AREA 8: Huidige maatreëls bly in plek. (Toilette in Gebou C1 sal gebruik kan word – water is nie geskik vir drink nie.) Gebruikers in hierdie area word bedank vir hul spaarsamige watergebruik.

AREA 9: Die noodwater is opgebruik. Waterhouers sal by Minjonet geplaas word om toilette op die grondvloer te diens. Toilette sal deur Inwoningsdienste se skoonmakers gediens word. Water is nie geskik vir drink nie.

AREA 10: Huidige maatreëls bly in plek. (Toilette in Geboue C5, C6 en C2 sal gebruik kan word – water is nie geskik vir drink nie.) Koshuise in hierdie area sal deur Inwoningsdienste-personeel gediens word.

AREA 11: Waterhouers sal op die grondvloer van die gebou geplaas word. Toilette sal deur Inwoningsdienste se skoonmaak-kontrakteurs gediens word.

AREA 12: Huidige maatreëls bly in plek. (Toilette in Gebou B14A sal gebruik kan word – water is nie geskik vir drink nie.) Personeel in hierdie area word bedank vir hul spaarsamige watergebruik.

AREA 13, 14, 15 en 16: Huidige maatreëls bly in plek:

 • (Area 13: Kom-en-Gaan – water nie geskik vir drink of stort/bad nie.)
 • (Area 14 en 15: Tydelike waterhouers sal by koshuise geplaas word – water is nie geskik vir drink nie.)
 • (Area 16: VMN & WNB – water is nie geskik vir drink of stort/bad nie.)
   

AREA 17:

 • Huidige maatreëls bly in plek. (Tydelike water sal voorsien word aan toilette in minstens een sentrale gebou in hierdie area – nie geskik vir drink of stort/bad nie.)
 • Personeel in hierdie area word bedank vir hul spaarsamige watergebruik.

 

Algemene aanmerkings

 • Daar is geen spesifieke aanduiding van wanneer die munisipale watertoevoer in die dorp herstel sal word nie.
 • Alhoewel ons aansienlike kapasiteit besproeiingswater op die kampus het, beplan ons tans nie om hierdie stelsel aan die varswaterstelsel te koppel nie, omdat dit moontlike gesondheidsrisiko’s mag inhou.
 • Die buitensporige watergebruik na-ure (ongeveer 600 000 liter in Area 1) is kommerwekkend en sal ondersoek word om noodwatervoorsiening na-ure te beperk.

 


Watertoevoer nog nie herstel nie 

17 Mei 2019

Weens die feit dat die opgradering deur die munisipaliteit nog nie afgehandel is nie, sal die onderbreking in die watertoevoer voortduur tot verdere kennisgewing. Jy word dringend versoek om water uiters spaarsamig te gebruik. Die hoofgedeelte van die kampus kan moontlik die ergste geraak word, aangesien watergebruik hoër was as wat dit moes wees. Alle moontlike reëlings word getref te einde te verseker dat die krane nie opdroog nie. Maak asseblief seker dat alle krane deeglik toe is om oorstromings te voorkom wanneer die watertoevoer herstel word. Jy sal op hoogte gehou word van enige nuwe verwikkelinge. 

Vir enige verdere navrae, kontak:

Administratiewe en akademiese geboue: 

 • Mark Greeff x99 2217 
 • Marco van Rooyen x99 2736 

Koshuise en kombuise: 

 • Greg Roberts x99 1115 
 • Martin Oosthuizen x99 2217 
 • Wilma Lotriet x99 1128

 


Onderbreking in munisipale watervoorsiening

16 Mei 2019

Op Donderdag 16 Mei 2019 gaan munisipale watervoorsiening vanaf 08:00 tot middernag onderbreek word, wat alle eiendomme wes van die Mooirivier sal raak. Die kampus sal dus ook daardeur geraak word. Ons het egter sekere maatreëls in plek gestel. Raadpleeg asseblief hierdie diagram om te sien watter maatreëls op watter deel van die kampus in plek gestel is:

Area 1 - Die konstruksie van ʼn groot reservoir vir die sentrale kampus (gemerk as Gedeelte 1 op die diagram) is onlangs voltooi. Akademiese en ander funksies sal dus sonder onderbreking kan voortgaan in hierdie area. Studente en personeel word egter versoek om om watergebruik sover moontlik te beperk. Alle toiletfasiliteite in hierdie area sal beskikbaar wees vir studente en personeel wat in ander areas werk of woon.

Beperkte waterbergingskapasiteit is beskikbaar in die volgende geboue, wat beteken dat toiletfasiliteite en wasbakke soos gewoonlik gebruik kan word:

Area 2: Ingenieurswesekompleks noord van die spoorlyn
- Area 5: Senrio-gebou
- Area 9: Minjonet (water nie geskik vir drink of stort/bad nie)
- Area 13: Kom-en-Gaan (water nie geskik vir drink of stort/bad nie)
- Area 16: VMN & WNB (water nie geskik vir drink of stort/bad nie)


ʼn Tweede reservoir wat die suidelike gedeelte van die kampus sal bedien, is nog in aanbou. Die volgende tussentydse maatreëls sal getref word om te verseker dat toiletfasiliteite in die volgende areas beskikbaar sal wees:

- Area 3: Inwoners van Klawerhof moet gebruik maak van Oosterhof se toiletfasiliteite 
- Area 8: Toilette in Gebou C1 sal gebruik kan word (water nie geskik vir drink nie) 
- Area 10: Toilette in Gebou C5, C6 en C2 sal gebruik kan word (nie geskik vir drink nie) 
- Area 11: Studente in Gebou C8 moet gebruik maak van toiletfasiliteite in aangrensende Koshuis C2 (nie geskik vir drink of stort/bad nie)
- Area 12: Toilette in Gebou B14A sal gebruik kan word (water nie geskik vir drink nie) 


Daar is tans ʼn groot aantal munisipale waterkoppelings vir geboue wat in ander areas van die kampus geleë is, sowel as akademiese en residensiële fasiliteite wat NIE op die kampus is nie:

- Area 4: Tydelike water sal voorsien word aan toilette in Gebou F20 en F21 (nie geskik vir drink nie)
- Area 17: Tydelike water sal voorsien word aan toilette in minstens een sentrale gebou in hierdie area (nie geskik vir drink of stort/bad nie)
- Areas 6, 7, 14, 15: Tydelike waterhouers sal geplaas word by koshuise (water nie geskik vir drink nie)


BAIE BELANGRIK:

1) Maak asseblief seker dat alle krane deeglik toe is om oorstromings te vermy wanneer die watertoevoer herstel word.
2) Al is daar voorsiening gemaak vir tydelike water, doen ons 'n beroep op almal om asseblief water spaarsamig te gebruik. As die tydelike "bladders" wat uitgeplaas sal word, leeg is, is daar nie 'n manier om dit weer te hervul nie.

Vir enige verdere navrae, kontak:

Administratiewe en akademiese geboue:

 • Mark Greeff x99 2217
 • Marco van Rooyen x99 2736

Koshuise en kombuise:

 • Greg Roberts x99 1115
 • Martin Oosthuizen x99 2217
 • Wilma Lotriet x99 1128
 •  

NSFAS

Januarie tot Maart 2019

Sukkel om jou kontakbesonderhede op die myNSFAS-portaal op te dateer?

Kyk hierdie video om uit te vind hoe jy jou besonderhede kan opdateer

Hoe om jou NSFAS rekening te skep

Belangrike kennisgewing vir goedgekeurde NSFAS-studente

7 Maart 2019

Alle goedgekeurde NSFAS-studente het reeds 'n vooruitbetaling van R5 000 vir boeke en R275 vir lewenskoste ontvang. Op die 1ste & 2de Maart is nog 'n betaling van R1 000 gemaak om voedsel- en reistoelae te dek.

Die tyd vir die indiening van huurooreenkomste is verby op alle kampusse; ons is dus nou in 'n posisie om die studente te identifiseer wat vir maaltydtoelae en reistoelae kwalifiseer. Ons is besig met die prosessering van betalings vir die res van Februarie en Maart. Dit beloop R1 605 vir voedseltoelae vir alle studente wat in koshuise of privaat akkommodasie bly. Studente wat vir reistoelaes kwalifiseer, sal R725 ontvang. Die betalings sal so gou moontlik gemaak word.

NSFAS-studente wat nog wag vir die uitkoms van appèlle sal steeds toegelaat word om hul huurooreenkomste in te dien en toelaes sal dienooreenkomstig toegeken word.

Maaltydaftrekkings vir eerstejaars se Registrasie en Oriëntering en senior studente wat hul NSFAS-beperkte bedrag oorskry, sal oor die oorblywende maande van April tot November reggestel word.

Status van NSFAS-kontanttoelaes

7 Februarie 2019

Kontanttoelaes vir 12 548 geregistreerde NSFAS-studente is reeds vir kontantuitbetaling na Fundi oorgeplaas. Hiervan is 9 385 toelaes suksesvol na studente se bankrekeninge oorgeplaas, wat ’n totale uitbetaling aan meer as 75% van die geregistreerde NSFAS-studente verteenwoordig. Meer as 3 000 studente het egter nog nie hulle bankbesonderhede verskaf nie.

Toelaes vir ’n verdere 3 617 geregistreerde NSFAS-studente sal vandag vir uitbetaling na Fundi oorgeplaas word.

Alle studente wat nog nie hulle bankbesonderhede op die Fundi-webwerf ingedien het nie, moet dit asseblief dringend doen sodat die proses afgehandel kan word.

Studente wat hulp nodig het, moet na die Kantoor vir Studenterekeninge en Beurse op hulle kampus gaan.

 

NSFAS voltooi hersiening van afgekeurde aansoeke en berei voor op appèlle

23 Januarie 2019

Die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) het alle assesserings van die 2019-aansoeke van nuwelingstudente afgehandel. Van die 417 000 aansoeke wat ontvang is, is meer as 300 000 goedgekeur, hangende registrasie by openbare instellings vir NSFAS-befondsde kwalifikasies. Lees verder

Belangrike inligting vir NSFAS-studente


Beste voornemende student

8 Januarie 2019

Neem asseblief kennis dat die Noordwes-Universiteit op dié stadium nie meer aansoeke vir die 2019 studiejaar aanvaar nie. Die Universiteit is tans besig om aansoeke wat in 2018 ontvang is – voordat die sperdatum vir 2019 aansoeke verstryk het – te evalueer. Voornemende studente wie se aansoeke vir die 2019 studiejaar goedgekeur is, is reeds hiervan in kennis gestel. Die Universiteit is verantwoordbaar teenoor diegene wat hul aansoeke binne die voorafbepaalde periode ingedien het, en wat aan die akademiese vereistes vir hul gekose studieveld voldoen het.

Voel vry om die Universiteit ná Vrydag, 25 Januarie 2019 te kontak en vas te stel of daar nog plek beskikbaar is by die kampus, fakulteit, en skool waar jy wil aansoek doen. Die kontakbesonderhede vir elk van die kampusse volg.

Ons vertrou dat jy die Universiteit se standpunt rakende dié aangeleentheid verstaan.

Kontakbesonderhede:

1. Mafikengkampus

(018) 389 2821

2. Potchefstroomkampus

(018) 299 4055

3. Vaaldriehoekkampus

(016) 910 3154


 

Verklaring deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding

8 Januarie 2019

Verklaring deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding oor die oproep om registrasiegelde te skrap, 'n toeloop by universiteite aan te moedig en die universiteitstelsel tot stilstand te bring. Lees meer...


Aankondigings Argief

Aankondigings Argief 2018

Aankondigings Argief 2016/2017