Oor Ons | Argief en Museum

Argief en Museum

Oor Ons

 

Die Universiteitsargief is in September 1993 op die Potchefstroomkampus gestig met die doel om dokumente en ander materiaal wat met die geskiedenis van die Universiteit verband hou vir permanente bewaring te versamel. 

Dit is hier waar die geskiedenis van die Universiteit uit universiteitsverbandhoudende primêre bronne geleer en nagevors word.

Sedert 2004 met die totstandkoming van die NWU is die Argief, onder leiding van die Institusionele Registrateur, verantwoordelik vir die bestuur van die argivale rekords van die Institusionele Kantoor en die Potchefstroomkampus. Advies word ook aan die argiefpersoneel op die Mafikeng-en die Vaaldriehoekkampus gebied.

Op 23 November 2007 het die Raad van die NWU goedkeuring verleen vir die implementering van die Beleid rakende Argiewe, Museums en Versamelings wat op alle versamelings aan die NWU van toepassing is.

Die beleid en prosedures is opgestel met inagneming van wette, soos die Wet op die Nasionale Argief en Rekordsdiens van Suid-Afrika, Wet 43 van 1996 soos bygewerk en die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, Wet 25 van 1999.